Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Някои аспекти на задължителната регистрация по ЗДДС на лице, упражняващо дейност като адвокат, предвид промените в сила от 01.01.2010г. автор: Иван Минчев

    За целите на облагането с данък върху добавената стойност разпоредбата на чл. 3, ал.1 от закона регламентира, че всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, е данъчно задължено лице. На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид разпоредбата на чл. 96, ал. 5 от закона задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. 1. Облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Отмяната на чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗДДС премахва от освободените доставки процесуалното представителство на физическите лица. След 01.01.2010 г. тези доставки вече са облагаеми с ДДС. С § 50, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗДДС е уреден преходен режим, съгласно който, когато доставката на услугата по процесуално представителство е с периодично или поетапно изпълнение, към всяко данъчно събитие, т.е. дължимо плащане, съответно завършил етап, се прилага данъчният режим, когато плащането е станало дължимо, съответно етапът е завършен. С други думи за настъпили преди промяната данъчни събития, доставката остава освободена, въпреки че изпълнението на услугата е възможно да продължава и след 01.01.2010 г. Доставките на услуги с място на изпълнение извън територията на страната не се включват в облагаемия оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. При определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги следва да се имат предвид нормите на чл. 21 и следващи от ЗДДС. По силата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика. В разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2, б. "в" от ЗДДС е посочено, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия: 1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността; 2. доставяните услуги са услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато ня

Брой: 12/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв