Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Виж повече

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Въпрос: В момента съм на 59 навършени години, но поради намалели поръчки в предприятието заради кризата, работодателят ми връчи предизвестие за уволнение. Имам ли право да получавам обезщетение за безработица, за какъв период и ще се зачита ли този период за трудов стаж. Какви са условията за пенсиониране в момента? Общо имам над 30 г. стаж от трета категория. М. И. гр. Трявна Отговор: От изложените в запитването Ви данни правим извод, че най-вероятно работодателят Ви е предизвестил, че след изтичане на 30 дни, трудовото правоотношение ще бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 /намаляване обема на работа/ от Кодекса на труда. След прекратяването на трудовия договор имате право да получавате обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания. Съгласно текста на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ право на парично обезщетение имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца, преди прекратяване на осигуряването, и които отговарят на следните допълнителни условия: - имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; - нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; - не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО. Паричното обезщетение за безработица се отпуска, въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. То се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата. Размерът на обезщетението се определя подневно и се изчислява на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването и не може да бъде по - малко от минималния и по - голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица /чл. 54б, ал. 1 и 2 КСО/. Чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. определя за тази година дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв. В § 22л от Преходните и заключителни разпоредби на КСО е постановено, че лицата освободени през периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г., включително, и имащи право на обезщетение за безработица, го получават диференцирано по следната схема: - 130 на сто от определения размер на обезщетението - за първата половина на периода, за който то се дължи; - 70 на сто от определения размер на обезщетението - за втората половина на периода, за който то се дължи. Периодът на изплащане на обезщетението за безработица зависи от общия осигурителен стаж на лицето. Във Вашия случай обезщетението ще се изплаща за максималния период от 12 месеца, тъй като осигурителният Ви стаж е над 25 години /чл. 54в, ал. 1 КСО/. За 2009 г. възрастта за пенсиониране на жените е 60 години, а сборът от осигурителен стаж и възраст е 94 - чл. 15, ал. 1, т. 10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Времето, през което сте на борсата като безработна и получавате обезщетение за безработица, ще Ви се зачете за осигурителен стаж /чл. 9, ал. 2, т. 4 КСО/.

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв