Вестник Актив
 • Тема на броя:
  Кое наложи промяната на чл.130 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009г.Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Актуални въпроси от практиката.Отговаря: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Въпрос свързан с данъчното облагане. Отговаря:Цветан Станкулов

  Въпрос № 14: Земеделска коперация си преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО. Има ли някакво нарушение на закона, ако преотстъпването не е извършено по реда на чл. 187 от същия закон? Отговор: Отговорът на този въпрос се съдържа в съответните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, като: 1. разпоредбата на чл. 179, по силата на който корпоративният данък се преотстъпва в размер 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от непреработената растителна и животинска продукция, в т.ч. от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство. 2. определението за "Непреработена растителна и животинска продукция", дефинирано в § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, според което това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. Ето защо, когато земеделска кооперация си преотстъпи корпоративен данък, произтичащ от печалби, реализирани от непреработена растителна и животинска продукция по реда на чл. 179 във връзка с § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, няма основания да се счита, че е налице незаконосъобразност на преотстъпването. Незаконосъобразност би била налице, ако не се изпълнят указанията на ал. 2 от чл. 179, според която преотстъпването на данъка е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за извършване на посочените по-горе дейности, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Ако обаче преостъпеният по реда на чл. 179 корпоративен данък не е свързан с печалби от непреработена растителна или животинска продукция, тогава ще е налице нарушение, което засяга приложимостта на чл. 182 от ЗКПО.

 • Данъчно третиране на разходите за стипендии, обучение и квалификация. Автор: Илия Николов

  Виж повече

 • Консултация Актив.Отговаря:Михаела Тодорова

  Виж повече

 • ПАРАДОКС: Отново атаки срещу данъците. Автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 13/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв