Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПОЛЕЗНИЯТ ЖИВОТ И ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, автор: доц.д-р Живко Бонев

    Всяко предприятие използва в своята дей- ност различни материални ресурси, които от гледна точка на продължителността на ползване се делят на две групи: - краткотрайни (текущи); - дълготрайни (нетекущи). Последните се характеризират с това, че се използ- ват в рамките на повече от един отчетен период или производствен цикъл и са със стойност над определен от предприятието стойностен праг на същественост, ограничен от данъчните закони. На тази основа един вид актив, например компю- тър, може да се третира като краткотраен (стока), когато е предназначен за продажба и като дълготраен, когато ще бъде използван в управлението и осъщест- вяването на дейността. В Счетоводен стандарт (СС) 16 - Дълготрайни материални активи е дадено следното определение: "Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които: а) имат натурално-веществена форма; б) се използват за производството и/или доставка- та/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели; в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период". Част от тях са с ограничен живот и в процеса на своето използване постепенно губят части от своите експлоатационни качества. Тяхната стойност посте- пенно намалява, поради физическото им изхабяване. В същото време на пазара се появяват еднотипни активи с по-добри качествени и стойностни показа- тели, което прави наличните активи по-неизгодни за използване, т.е. морално остаряващи.

Брой: 8-9/9.2022

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв