Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Облагане и деклариране на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани. автор:Евгения Попова

    Доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като облагането е в зависимост от това дали физическите лица, регистрирани като земеделски стопани извършват дейността като физически лица или като еднолични търговци. Най-общо казано физическите лица, регистрирани като земеделски стопани за доходите от производството на селскостопански продукти се облагат като доходи от друга стопанска дейност с данък върху общата годишна данъчна основа. Едноличните търговци, регистрирани като земеделски стопани се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани имат възможност да изберат доходите от дейността им за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (с изключение на доходите от производство на декоративна растителност) да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци, като приложат чл. 29а ЗДДФЛ. 1. Доходи на физически лица, регистрирани като земеделски стопани Облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, а именно: - на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 60 на сто за доходите от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Непреработен продукт от селско стопанство е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. - на основание чл. 29, ал. 1, т. 2, б. "а" от ЗДДФЛ придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 40 на сто за доходите от дейността на физическите лица за производство на преработени продукти от селско стопанство, включително от продажба на произведена декоративна растителност. Например производството на етерично масло от мента поради технологичната обработка на растенията представлява преработен продукт от селско стопанство и облагаемият доход от тази дейност ще се формира по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2, б. "а" от ЗДДФЛ, а облагаемият доход за производството на ядки при отглеждането на лешници, без да е извършена технологична обработка - например печене ще се формира по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ като доход от производство на непреработени продукти от селско стопанство. В придобитите доходи от производство на непреработени и преработени продукти от селско стопанство се включват доходите от извършваната от физическите лица стопанска дейност, както и придобитите през годината субсидии (държавни помощи и друго подпомагане от европейските фондове и от държавния бюджет), които са свързани с тази дейност. Когато доходите подлежат на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ не са налице специални изисквания относно документирането на разходите, и физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, нямат задължение за тяхното доказване. Нормативно-определените в закона разходи се приспадат от придобитите доходи, без оглед на действителния размер на разходите, направени от физическите лица (в по-висок или в по-нисък размер от нормативно-определения). При облагането по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ е характерно, че доходите се смятат за придобити на датата на: плащането - при плащане в брой; заверяването на сметката на получателя на дохода - при безналично плащане или получаването на престацията - за непарични доходи.

Брой: 4/4.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв