Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЪСТАВЯНЕ НА ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ И ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.автор:проф.Стоян Дурин

    След като се осчетоводят всички стопански операции за отчетния период (календарната година) се пристъпва към съставяне на оборотната ведомост за отчетния период и годишните финансови отчети. Оборотната ведомост за синтетичните счетоводни сметки е първият обобщаващ счетоводен документ, който предхожда съставянето на годишните финансови отчети. Както добре е известно в оборотната ведомост се включва информацията от всички използвани през отчетния период счетоводни сметки. Представя се информация за салдата в началото на годината (дебитни и кредитни) за всяка сметка, оборотите по дебита и по кредита на сметките, както и салдата в края на годината (дебитни и кредитни) за всяка сметка. При нормално представяне на информацията за всяка счетоводна сметка трябва да има равенство между дебитните и кредитните салда в началото на годината, между оборотите по дебита и по кредите на сметките за годината и между дебитните и кредитните салда в края на годината. Годишните финансови отчети по форма и съдържание са обект на интерпретация в приложимите счетоводни стандарти - МСФО и НСС. По един или друг повод тези финансови отчети се интерпретират и се посочва главно съдържанието на всяка позиция в тях. Тук ще посочим само основните позиции на статиите в тях без да бъдат интерпретирани и представяни по стойности. Обикновено се изисква да се посочат само такива позиции, по които през текущата или през предходната година е имало стойностна информация. Това означава, че когато по позиции, по които няма данни не се посочват в годишните финансови отчети. Годишните финансови отчети съгласно изискванията на МСФО са: Отчет за финансовото състояние/Баланс, Отчет за печалбата или загубата и друг всеобхватен доход/Отчет за всеобхватния доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Пояснителни приложения към финансовите отчети. Първият финансов отчет може да се представи като Отчет за финансовото състояние или Баланс. Съдържанието на този финансов отчет е едно също, независимо от конкретното му наименование.

Брой: 12/12.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв