Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ. автор:Проф. д-р Христина Колева

    Темата е широкобхватна, засяга обезценките на всички активи, независимо от техния обхват от счетоводните стандарти - международни или национални. Невъзможно е обаче правилата за тяхната обезценка с цялото си многообразие да бъдат представени в рамките на една статия. Ето защо, обхвата на темата е съобразен с желанието да се избегне утежняване на обема, като се коментират правилата за обезценка само на тези активи, които присъстват в балансите на почти всички предприятия, а те са: " нетекущи (дълготрайни) материални активи; " материални запаси; и " финансови активи. С публикацията се цели, да се припомнят правилата за обезценка на тези активи и да се очертаят процедурите, с чието изпълнение ще се добие увереност, че в годишните финансови отчети, стойността на активите не е надценена. 1.Обезценка на нетекущи материални активи За обезценката на нетекущите материални активи са приложими правилата на МСС 36-Обезценка на активи и НСС 36 със същото наименование в сила за 2017 г. Няма принципно различие между тяхното съдържание. Чрез прилагането им се реализира счетоводния принцип "предпазливост", който се изразява в оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат. 1.1.Определения на някои необходими понятия За целите на изложението се налага припомняне на следните понятия: " Загуба от обезценка на актив е сумата, с която балансовата му стойност или единицата, генерираща парични потоци, надвишава неговата възстановима стойност (Вж. МСС 36 - Обезценка на активи); " Възстановима стойност на актив или единица, генерираща парични потоци, е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за освобождаване на даден актив, и неговата стойност в употреба; " Стойност в употреба е настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат получени от актива или единицата, генерираща парични потоци; " Единица, генерираща входящи парични потоци, е най-малката разграничима група активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи от активи; " Корпоративни активи- са активи, които генерират бъдещи парични постъпления както от разглежданите обекти, така и от други обекти. В тях не се включва положителната търговска репутация. " Справедлива стойност е цената, получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. (вж. МСФО 13 - "Оценяване по справедлива стойност");

Брой: 11/11.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв