Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНИТЕ ОБОРОТИ И САЛДА ПО СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ.автор:проф.Стоян Дурин

    На специалистите е много добре известно, че своевременното и качественото съставяне на годишните финансови отчети зависи в много голяма степен от своевременното и качественото текущо счетоводно отчитане. Може да се пристъпи към съставяне на годишните финансови отчети след като са отчетени всички стопански операции за годината и данните от тях са записани по счетоводните сметки. Редно е да посочим, че организацията на текущото счетоводно отчитане винаги трябва да удовлетворява изискванията за съставянето на годишните финансови отчети. Връзката между текущото и периодичното счетоводно отчитане е от съществено значение за верността и качеството на финансовите отчети. Даже често ние твърдим, че годишното счетоводно приключване започва с осчетоводяването на първата стопанска операция за годината и нейното представяне в системата от счетоводните сметки. Изискванията за съставянето на годишните финансови отчети предопределят организацията на текущото счетоводно отчитане. Това от своя страна изисква много и разнообразна предварителна професионална работа. Тук всичко не можем да посочим, но заслужава да се има предвид доброто познаване на нормативните актове по счетоводство и особено съдържанието на използваните счетоводни стандарти. На тази основа трябва да се формират счетоводните политики, които ще се използват за счетоводно представяне на стопанската дейност. Добре трябва да се подреди системата от счетоводни сметки, които ще се използват за представяне на извършените стопански операции. Важно е разбира се да се представи и системата на първичните счетоводни документи и техния кръгооборот. Но всичко не може да се представи в една статия - всичко зависи от професионалната подготовка на счетоводителите. Ще си позволим да интерпретираме някои по-общи постановки за използването и представянето на информацията от счетоводните сметки. Важното е добре да се подредят синтетичните и аналитичните счетоводни сметки с цел счетоводно обхващане на активите, собствения капитал и пасивите. Важното е добре да се знае, че чрез синтетичните счетоводни сметки трябва да се обхват всички основни обекти на отчитане, а чрез аналитичните сметки да могат да се представят всички обекти на аналитичното отчитане. Този проблем се "решава" от ръководителя на счетоводната система в предприятието. Винаги трябва да има възможност да се добавят нови синтетични и аналитични счетоводни сметки. Обикновено чрез синтетичните счетоводни сметки се обхващат обектите само в стойностно измерение. В аналитичните сметки информацията се представя в стойностно измерение и при необходимост - в натурално измерение.

Брой: 9/9.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв