Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    НОВИ ПРОМЕНИ В ППЗДДС ЗА 2017 Г. автор:Валентина Василева

    В ДВ бр.24 от 21.03.2017 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), които влиза в сила от обнародването му, съгласно § 72 от ПЗР на ППЗДДС. Промените в ППЗДДС са свързани основно с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ бр.88 и бр. 97 от 2016 г., както и редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и за да бъде приведено българското ДДС-законодателство в съответствие с европейското. Основните изменения и допълнения в ППЗДДС са свързани с: ў Облагането с ДДС на личното ползване на фирмени активи; ў Корекциите на ползван данъчен кредит; ў Промени в данъчното събитие и документиране на доставки и т.н. ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ Пояснение на понятието "дълготраен актив" за целите на ЗДДС От 01.01.2017 г. съгласно § 1, т.83 от ДР на ЗДДС като дълготрайни активи за ДДС цели се третират: ў недвижимите имоти и превозните средства, И ў всички стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО със стойност при придобиване, производство или внос равна на или по-голяма от 5 000 лв. Използваното понятие "стойност" в дефиницията поражда въпроси дали това е данъчната основа при придобиването или включва както данъчната основа, така и размера начисления ДДС, е създаден нов параграф - § 1б в ДР на ППЗДДС, който регламентира изрично, че при определяне на стойността при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5 000 лв. не се включва ДДС. Критерий за определяне на използването за независима икономическо дейност на фирмени активи, които се използват и за лични нужди Съгласно чл.71а и чл.71б ЗДДС от 01.01.2017 г. за начисления ДДС при придобиване или изграждане на недвижим имот, превозни средства и стоки, които са дълготрайни активи по ЗКПО над 5 000 лв., които ще се използват едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди, лицето задължително има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления ДДС, съответстваща на използването на актива за независима икономическа дейност, т.нар. пропорционален данъчен кредит. В чл.71а, ал.4 ЗДДС е посочено, че следва да се използва критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на актива за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на актива. В новата разпоредба на чл.61б ППЗДДС е дефинирано, че критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 ЗДДС, е всеки разумен времеви или количествен критерий, или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага. Честно казано, според мен новият чл.61б ППЗДДС не дава яснота кой е приемливия критерий за разпределяне между служебно и лично ползване и не допринася за по-лесно определяне на пропорционалния данъчен кредит.

Брой: 5/5.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв