Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор:Диана Ималова

    Нематериалните дълготрайни активи се дефинират като установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от бюджетната организация, които нямат физическа субстанция, имат съществено значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа изгода. При счетоводното отчитане на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните организации се прилагат разпоредбите на СС 38 - Нематериални активи (с изключение на някои текстове ) при известна модификация на отчетните процедури и някои допълнителни указания и изисквания, които МФ регламентира в ДДС № 20/2004 г. Съгласно СС 38 - Нематериални активи един актив се признава като нематериален актив, когато отговаря на определението за такъв, при придобиването му може надеждно да се оцени и от използването му се очакват икономически изгоди. За признаване на НМДА бюджетните организации прилагат и стойностен праг на същественост . Праговете на същественост, както и правилата, които важат за класифицирането и признаването на ДМА в бюджетните организации, се отнасят и за НМДА, като следва да се съобразяват и някои допълнителни указания на МФ, дадени в т. 38.2. от ДДС №20/2004 г.: - нематериалните активи, които попадат под стойностния праг на същественост, се изписват на разход към момента на тяхното придобиване; - програмните продукти се признават балансово като НМДА, без значение на стойността, на която се придобиват; - патенти, лицензионни права за излъчване и други подобни НМДА, след изтичането на съответния срок се изписват на разход, освен ако срокът не е подновен. Когато такъв актив представлява сбор от компоненти с различен срок, след изтичането на срока за даден компонент същият се изписва на разход; - за радио- и телевизионни продукции и други подобни активи, които стават собственост на БНТ и БНР, се допуска те да се изписват на разход при придобиването им в отчетна група "Бюджет"/"СЕС", чрез използването на сметка 6079 "Разходи за придобиване на активи с художествена и историческа стойност и книги за библиотеките" и последващото им капитализиране в отчетна група "ДСД" по сметка 2203 "Активи с историческа и художествена стойност"; - текущо изплащаните суми за поддръжка на патенти, лицензии и други подобни се отчитат като текущ разход; - нематериални активи, които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за нематериален актив, могат да бъдат разделени на своите съставни части, като всяка част се третира като отделен актив. При подмяна на част от такъв актив, подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта от нематериалния актив се отчита като придобиване на отделен актив.

Брой: 4/4.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв