Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор:Диана Ималова

    Дълготрайните материални активи (ДМА) по своята същност са установими нефинансови активи, придобити и притежавани от бюджетната организация, които имат натурално-веществена форма, използват се за дейността на бюджетната организация, за отдаване под наем, за административни или за други цели, като се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. Съгласно СС 16 - Дълготрайни материални активи един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, когато отговаря на определението за дълготраен материален актив, стойността му може надеждно да се изчисли и предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива. Бюджетните организации за признаване на ДМА прилагат и стойностен праг на същественост. Прилагат се два прага: минимален - в размер на 500 лв., и максимален - в размер на 1 000 лв. За целите на праговете на същественост в стойността на актива не се включват ДДС и другите данъци. Активите, които отговарят на дефиницията на СС 16 за ДМА, но са със стойност по-ниска от 500 лв., задължително се третират и отчитат като материални запаси, а тези със стойност по-голяма от 1 000 лв. - като ДМА. За активите, със стойност между 500 лв. и 1 000 лв., класифицирането им като ДМА или материални запаси се определя със счетоводната политика на бюджетната организация, като в системата на първостепенния разпоредител съгласно т. 16.16 от ДДС № 20/2004 г. следва да се прилага унифицирана политика по отношение на прага на същественост. По отношение на компютърната конфигурация и други подобни взаимосвързани активи, когато стойността на цялата конфигурация надвишава минималния праг на същественост от 500 лв., съществените елементи (компютър и монитор) се завеждат като ДМА, независимо, че тяхната индивидуална стойност може да е под минималния праг, като цялата стойност на конфигурацията се разпределя между тях. За отчитане на ДМА в СБО са предвидени сметки от групи 20 "Дълготрайни материални активи" и 22 "Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности". По отношение на активите, отчитани по сметки от група 22 (земите, горите и трайните насаждения; инфраструктурните обекти; ДМА, предназначени за специални дейности по отбраната и сигурността на страната; ДМА с художествена и историческа стойност, паметниците на културата, музейните експонати и книгите за библиотеките) следва да се има предвид, че съгласно т. 16.3-16.6 от ДДС №20/2004 г., т. 18 от ДДС №14/2013 г. и т. 15-25 от ДДС № 08/2014 г. тези активи се изписват на разход в момента на тяхното придобиване в отчетни групи (стопански области) "Бюджет" и "СЕС", а след това се капитализират (признават балансово) в отчетна група "ДСД" по сметки от група 22 "Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности".

Брой: 3/3.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв