Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Счетоводни аспекти на капитала в бюджетните организации.автор:доц.д-р Диана Ималова

    Бюджетните организации се учредяват по решение на държавните или общинските органи на властта с цел изпълнение на основните функции на държавата. При учредяването им финансиращият ги бюджет (държавен или общински) предоставя и техния разполагаем капитал. В структурно отношение капиталът в бюджетните организации се състои от следните компоненти: разполагаем капитал, акумулирано изменение на нетните активи и изменение на нетните активи за периода. Сметките за отчитане на всеки един от посочените структурни елементи на капитала се водят в трите обособени отчетни групи (стопански области), в които съгласно регламента на писмо на МФ №7/9.02.2001 г. и т. 12 от ДДС 14/30.12.2013 г. се организира отчетността на бюджетните организации: "Бюджет"; "Сметки за средства от Европейския съюз" ("СЕС"); "Други сметки и дейности" ("ДСД"). Разполагаемият капитал е капиталът, който се предоставя от финансиращия бюджет при създаването на бюджетната организация. Той е относително постоянна величина, като изменения в неговия размер могат да се извършват само въз основа на решение на съответния финансиращ бюджет. За отчитане на разполагаемия капитал в Сметкоплана на бюджетните организации (СБО) е предвидена сметка 1001 "Разполагаем капитал". Сметката е пасивна, балансова. Кредитира се при увеличение на отчетния обект, а се дебитира при неговото намаление. Салдото по тази сметка се отразява в раздел А "Капитал в бюджетните предприятия" на пасива на счетоводния баланс, по позицията "Разполагаем капитал". При учредяване на бюджетна организация, както и при увеличаване по решение на финансиращия бюджет на нейния разполагаем капитал, се съставя счетоводната статия: Д-т с/ки от група 20 "Дълготрайни материални активи" Д-т с/ки от група 21 "Нематериални дълготрайни активи" Д-т с/ки от група 30 "Материали, продукция, стоки" Д-т с/ки от група 50 "Парични средства" К-т с/ка 1001 "Разполагаем капитал" При увеличаване на разполагаемия капитал чрез капитализиране на акумулирания прираст от минали години, на основание указания на МФ към 31 декември на съответната година следва да се състави счетоводната статия: Д-т с/ка 1101 "Акумулирано изменение на нетните активи" К-т с/ка 1001 "Разполагаем капитал" Когато по решение на финансиращия държавен или местен орган на управление се намалява стойностната величина на разполагаемия капитал на бюджетната организация, следва да се състави счетоводната статия: Д-т с/ка 1001 "Разполагаем капитал" К-т с/ки от група 20 "Дълготрайни материални активи" К-т с/ки от група 21 "Нематериални дълготрайни активи" К-т с/ки от група 30 "Материали, продукция, стоки" К-т с/ки от група 50 "Парични средства" При намаляване на разполагаемия капитал при покриване на неразплатени разходи в бюджетните дейности на основание указания на МФ към 31 декември на съответната година следва да се състави счетоводната статия: Д-т с/ка 1001 "Разполагаем капитал" К-т с/ка 1101 "Акумулирано изменение на нетните активи"

Брой: 11/11.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв