Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    МСФО14 ОСТРОЧЕНИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПРИ РЕГУЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ. автор: Даниела Дурина

    Целта на този стандарт е да установи изискваниа към финансовото отчитане на активи и пасиви, които възникват, когато предприятие предоставя стоки или услуги на своите клиенти по цени, определени от регулатори. Регулатор е оторизиран орган, които има властта да определя цени или диапазон от цени, които са задължителни за прилагане от определени предприятия. Регулатор може да бъде държавен орган, но и свързано лице с предприятието, вклочително негово управително тяло, ако от него се изисква по статут да определя цени в интерес на клиентите, които и да осигурят жизнеспособността на предприятието. Регулиране на цени е рамка, която установява цени, които могат да бъдат прилагани за стоки или услуги, и която е обект на надзор и/или одобрение от регулатор. Регулирани дейности са дейности на предприятието, които са обект на регулиране на цени. Отсрочени активи и пасиви при регулирани дейности са салдата на всеки разход или приход, които не биха били признати като като актив или пасив в съответствие с друг счетоводен стандарт, но които са отсрочени, тъй като са включени или се очаква да бъдат включени от регулатора при определяне на цените, които могат да се прилагат към клиентите. Някои разходи могат да бъдат извън регулиране, например защото не се очаква те да бъдат одобрени от регулатора или пък не подлежат на наблюдение от него. Понякога предприятието може да признае като отсрочен актив/пасив суми, за които то има правото, в резултат на настоящи или очаквани дейности на регулатора, да повиши/намали цените в бъдещи периоди, за да може да възстанови/оттегли допустими разходи. Същото се отнася и до суми, еквивалентни на всякакви загуби или печалби от изтегляне на имот, машина, съоръжение или нематериален актив, които се очаква да се възстановят или обърнат чрез бъдещи цени. Примерни разходи, които регулаторът би признал при взимане на решение за определяне на цени, и които предприятието би могло да признае като отсрочен актив, са: - Вариации в обема или покупната цена; - Одобрени инициативи за "зелена енергия"; - Непряко относими разходи за разпределение, третирани като капиталови за целите на регулацията, но не и за целите на МСС16; - Разходи за канцелиране на проекти; - Разходи за покриване на щети от стихийни бедствия; - Някои лихви. МСФО14 се прилага от предприятия при изготвянето на техните първи финансови отчети на базата на МСФО, и то само когато извършват регулирани дейности и са признали суми, които са отсрочени активи и пасиви от регулирани дейност и съгласно предишните прилагани счетоводни принципи. Но новият стандарт изисква някои промени в представянето на тези отсрочени активи и пасиви.

Брой: 10/10.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв