Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ. автор:проф.д-р Стоян Дурин

    Съгласно приложимите счетоводни стандарти - МСС 17 и НСС 17 с наименование "Лизинг", се третират лизинговите договори. Лизинговия договор е споразумение, по силата на което лизингодателят предава на лизингополучателя правото да използва нетекущ актив срещу еднократно или серия от плащания за определен в договора срок. Лизинговите договори по принцип биват два вида - финансов лизинг и оперативен лизинг. Финансовият лизинг е договор, в който се записва прехвърляне на всички рискове и изгоди по отношение на собствеността върху нетекущия актив от лизингополучателя. В края на лизинговия договор правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено. Оперативният лизинг, известен и като експлоатационен, е лизингов договор, различен от финансовия лизинг. В приложимите счетоводни стандарти се разглеждат и така наречените отменим и неотменим лизингов договор. Освен това се третира и така наречения обратен лизинг, който по същество е комбинация между продажба на нетекущ актив и лизингови операции. Налице е продажба на нетекущ актив на лице, което става лизингодател, а продавача лизингополучател. По същество налице са два договора - договор за продажба и договор за лизинг. Лизингът може да бъде финансов или оперативен (експлоатационен). По същество са налице две самостоятелни, едновременни и свързани сделки: - продажба на нетекущ актив от страна на доставчика (продавач) на купувач; - прехвърляне на нетекущия актив под формата на лизинг от купувача, който става лизингодател, на доставчика (продавача), който става лизингополучател. Договарянето по сделки с обратен лизинг се осъществяват едновременно, в пакет, поради което няма физическо преместване на актива. Лизинговото плащане и продажната цена са взаимозависими. Счетоводното отчитане на операциите по обратен лизинг ще зависи от вида на съответния лизингов договор - финансов или оперативен (експлоатационен).

Брой: 9/9.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв