Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ в сила от 01. 01. 2016 година.автор:Мина Димитрова

    Промените в Националните счетоводни стандарти (НСС) са приети с ПМС №394 от 30.12.2015г., публикувани в ДВ бр.3 от 12.01.2016г. в изпълнение на изискванията заложени в: " Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия; " Новият Закон за счетоводство, приет на 24.11.2015г. /ДВ бр.95 от 08.12. 2115г. Най-общо обхватът на направените промени включва: " изменения и допълнения в СС1-Представяне на финансовите отчети; СС-24-Оповестяване на свързани лица и в СС27-Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия; " приемане на нов стандарт СС42- Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти; " значително разширяване на Общите разпоредби, чрез дефиниране на основните понятия и насоки за съставяне на финансовите отчети; " промяна на наименованието, думите"Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия" (НСФОМСП) се заменят с "Национални счетоводни стандарти" (НСС). ў Изменения и допълнения в СС 1-Представяне на финансовите отчети Този стандарт, съобразно целта и обхвата си е фундаментален за изготвянето и представянето на годишните финансови отчети с общо предназначение, като определя формата, структурата и съдържанието им. Затова и промените са свързани основно с формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети на предприятията, съобразно категоризацията им по чл.19 от Закона за счетоводство (микропредприятия, малки, средни и големи): 1. За всички категории предприятия пълният комплект финансови отчети по чл.29,ал.2 от Закона за счетоводство, включва определените с т.2 от СС1- Представяне на финансовите отчети, съставни части на финансовия отчет: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; отчет за собствения капитал; отчет за паричните потоци; приложение; 2. В структурата и съдържанието на отделните съставни части на пълният комплект финансов отчет, измененията са с различен обхват и аспект, а именно за: " Счетоводния баланс: " запазена е двустранната форма на баланса и не са направени промени и в структурата и съдържанието му определени с т.13 от СС 1; " не са нанесени промени и във формата, структурата и съдържанието представени в примерната схема на счетоводния баланс, приложение №1 към СС1; " направено е допълнение в специалните изисквания към съдържанието на отделни статии в счетоводния баланс, с което в кръга на тези изисквания е включено и изискване, че "собствените акции или дялове и акциите в асоциирани и смесени предприятия се записват единствено в статиите, предвидени за тази цел" (т.16.9 от СС1); " Отчета за приходите и разходите " запазени са двете форми на отчета за приходите и разходите (т.17 от СС1), двустранната в която приходите и разходите са класифицирани по своята същност и едностранната форма, според функциите на разходите; " в структурата и на двете форми (двустранна и едностранна), статиите "извънредни приходи" и " извънредни разходи" са отменени; " в съдържанието на едностранната форма са направени и следните специфични изменения и терминологични промени: - статия "Разходи за данъци от печалбата" става "Данък върху печалбата" (корпоративен данък), а статия "Печалба или загуба" е променена на "Финансов резултат" (Печалба или загуба); - статии "Печалба или загуба от обичайната дейност", "Печалба или загуба от извънредна дейност" и статия "Счетоводна печалба или загуба" са отменени, създадена е нова статия "Финансов резултат след данъчно облагане"; - промените в съдържанието са отразени и представени в примерните схеми на отчет за приходите и разходите, приложение №2 към СС1- двустранната форма и приложение №3-едностранната, според функцията на разходите.

Брой: 4/4.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв