Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ.автор:проф.Стоян Дурин

    С ПМС № 394 от 30 декември 2015 година (ДВ бр. 3 от 12 януари 2016 година) бяха приети национални счетоводни стандарти в сила от началото на 2016 година. С постановлението основно бяха преименувани НСФОМСП в НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (НСС). Нови са постановките за Общите разпоредби и новоприетият СС 42 - Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти. Извършени са изменения и допълнения в СС 1 - Представяне на финансови отчети, в СС 24 - Оповестяване на свързани лица и в СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Съгласно Закона за счетоводството НСС се използват като счетоводна база от микропредприятията, малките, средните и големите предприятия без тези, които са предприятия от обществен интерес и предприятията, които вече са прилагали Международните счетоводни стандарти. Посочените вече предприятия могат да прилагат като счетоводна база и международните счетоводни стандарти. Най-общо казано НСС се прилагат от предприятия, ориентирани към печалба, които съставят финансови отчети с общо предназначение. НСС се прилагат и от предприятията с нестопанска цел. Прилагането на НСС цели да се постигат: а) съответствие с изискванията на нормативните актове на ЕС в областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти; б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология; в) пълно обхващане на счетоводните обекти; в) законосъобразност при осъществяване на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика; г) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане. Информацията, представени във финансовите отчети трябва да бъде: а) разбираема - притежава познания в областта на стопанската дейност и счетоводното отчитане на предприятията която е представена по ясен и достъпен начин и е предназначена за вземането на икономически решения от потребителите на финансовите отчети; б) уместна - да е в състояние да помогне на потребителите на финансовите отчети да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития, да потвърдят или да коригират свои предишни оценки; в) надеждна - да не съдържа съществени грешки и да представя достоверно финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието; г) сравнима - да дава възможност на потребителите на финансовите отчети да съпоставят финансовите отчети на дадено предприятие от различни отчетни периоди за определяне на тенденциите във финансовото му състояние и резултатите от дейността му. При прилагането на НСС се цели правилно да се определя финансовото състояние, резултатите от дейността и техните парични потоци. Финансовото състояние е възможността на предприятието да финансира дейността си. Резултатите от дейността характеризират взаимовръзката между приходите и разходите на дадено предприятие за отчетния период. Печалбата на предприятието е показател за оценка на резултатите от дейността или за възвръщаемостта на инвестициите или доходите от акции. Елементите на баланса са активите, пасивите и собствения капитал. Активът е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от които се очаква в предприятието да постъпят икономически ползи. Бъдещата икономическа изгода от актива е възможността му пряко или косвено да допринесе за потока от парични средства или парични еквиваленти към предприятието. Активът може да се използва самостоятелно или в комбинация с други активи в производството на стоки или услуги; да бъде разменен за други активи; да бъде използван за уреждане на задължения; да бъде разпределен към собствениците на предприятието. Голяма част от активите са материални и нематериални. Други активи, като вземания и имоти са свързани с юридически права, включително правото на собственост, като последното не е с най-съществено значение.

Брой: 3/3.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв