Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО КРИТЕРИЙ ПРИ СЪСТАВЯНЕ, ОДИТИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: Евгени Рангелов

    В съответствие с изискванията на Директива 2013/34/ЕС в новия Закон за счетоводството са въведени четири категории предприятия. Това е изцяло нов момент в нормативната уредба, основаващ се на единната категоризация за целия Европейски съюз /ЕС/. Категоризацията става на базата на три показателя по отчетни данни към 31 декември на текущия отчетен период. Съгласно § 7 от преходните и заключителните разпоредби на новия закон определянето на категорията за всяко предприятие (предприятие по смисъла на чл. 2 от новия закон) ще стане еднократно въз основа стойностите на показателите, предвидени в чл. 19 за различните категории, по отчетни данни към 31 декември 2015 година. Промени на установените категории могат да стават в следващи отчетни периоди по реда, посочен в закона. Трите показателя са познати (§ 1, т. 15 от ПЗР на отменения Закон за счетоводството), но стойностите им са значително завишени. За първите три категории-микро, малки и средни, категорията се определя, ако не се превишават два от трите показателя, а за категорията на големите предприятия-ако се надвишават два от трите показателя. Следва да се подчертае, че определянето на категорията на всяко предприятие е особено важен момент, тъй като придобитата категория е критерии за прилагане на закона в редица аспекти - относно приложимата счетоводна база, какъв финансов отчет ще се съставя, какви са изискванията за одитиране и публикуване на отчета и пр. Независимо, че не са оформени като отделна категория пред-прия-тия, законът отделя значително място и внимание на предприятията от обществен интерес. Те са изчерпателно изброени в § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на закона. Законът предвижда реда, приложим при положение, че подобно предприятие престане да бъде предприятие от обществен интерес.

Брой: 2/2.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв