Списание Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО автор: проф. Стоян Дурин

    Четвъртият Закон за счетоводството в историята на страната е вече факт, приет от парламента, обнародван в ДВ брой 95 от 08. 12. 2015 година и в сила от № 01. 01. 2016 година с изключение на членове 48 - 52, които влизат в сила от 01. 01. 2017 година. Законът за счетоводството урежда разнообразни въпроси, свързани с функционирането на счетоводната система в предприятията. Отделено е място на: Организацията и съдържанието на текущото счетоводно отчитане, Приложимата счетоводна база, Правомощията на ръководителя на предприятието, Изискванията към съставителите на финансовите отчети, Категориите и групите предприятия, Изисквания към финансовите отчети, Приложимост на независимия финансов одит и Съдържанието на годишните доклади на предприятията. Организацията на текущото счетоводно отчитане има важно значение за дейността на всяко предприятие. В Закона е отделено място на изисквания за отчитане на стопанските операции чрез способа на двустранното счетоводно записване с изключение на едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период до 50 000 лева, които по тяхно желание могат да прилагат едностранно счетоводно записване. Съществено значение за счетоводната система е въпросът за документална обоснованост на стопанските операции чрез съставяне на съответните счетоводни документи - първични, вторични и регистри. И по този повод в Закона е отделено подобаващо място за счетоводните документи, които засягат само дейността на предприятието или засягат и дейността на други предприятия. Важното е добре да се знае, че поправки и добавки в счетоводните документи не могат да се правят. При необходимост се съставят нови счетоводни документи. Организацията на текущото счетоводно отчитане ще се регулира и чрез прилаганата счетоводна база или по-точно използването на счетоводните стандарти - а те са Международните счетоводни стандарти или Националните счетоводни стандарти. Последните ще бъдат приети от Министерския съвет и ще се обнародват в "Държавен вестник". Ще очакваме по-скоро да бъдат утвърдени, за да може да се организира тяхното прилагане и да се направят евентуално промени в прилаганите счетоводни политики на предприятията за 2016 година. В Закона за счетоводството е отделено място за реда за съхраняване на счетоводната информация, както и за инвентаризация на активите и пасивите на предприятията. Счетоводната информация ще се съхранява на хартиен и/или технически носител в срокове регламентирани в раздел ІІІ на Глава първа на Закона.

Брой: 1/1.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв