Списание Актив
  • Тема на броя:
    ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА БАЗАТА НА ПРЕКИЯ МЕТОД.автор: Христина Колева

    Избрах да поработя върху тази тема и да я представя за публикуване точно в периода на подготовката за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети поради една единствена причина. Тя не е свързана с промени в нормативната уредба, такива няма, а основно произтича от неразбирането, неумението или нежеланието на не малка част от счетоводителите да изготвят правилно и да представят такава информация за паричните потоци, която да удоволетвори максимално нуждите на потребителите от нея. Тези мои твърдения се основават единствено на контактите и констатациите в практиката: " има счетоводители, които признават, че не знаят как правилно да представят информацията в отчета за паричните потоци, но молят за съдействие и имат желание да се научат; " има такива, които освен че признават че не знаят как да изготвят и представят отчета за паричните потоци, заявяват и че не желаят да се научат; " има счетоводители, които знаят какво трябва да направят, но отчета за паричните потоци е последна тяхна грижа, което им поведение се отразява на качеството на представената информация; " има, естествено и начинаещи счетоводители, които все още не притежават необходимият практически опит и се нуждаят от съдействие. И така, преди всичко се налага да се поясни, какво са "парични потоци". За да бъде разбрана тяхната същност се налага изясняване на понятията "парични средства" и "парични еквиваленти". Паричните средства представляват налични пари в брой и депозити на виждане в касата на предприятието, в банки или други финансови институции, а паричните еквиваленти са краткосрочни високоликвидни инвестиции, лесно обръщаеми в конкретни парични средства, които съдържат незначителен риск от промяна на тяхната стойност. Паричните еквиваленти се държат по-скоро с цел посрещането на краткосрочни парични нужди, отколкото за инвестиционни цели. За да бъде класифицирана една инвестиция като паричен еквивалент, нужно е тя да отговаря на следните условия: " да е лесно обръщаема в конкретни парични средства; и " да съдържа незначителен риск от промяна на стойността си. Ето защо, една инвестиция е нормално да се приеме като паричен еквивалент, ако тя е с падеж до три месеца от датата на нейното придобиване. Капиталовите инвестиции не са парични еквиваленти, освен ако по същество не са такива. Като пример, могат да бъдат посочени привилегированите акции, придобити в рамките на кратък срок на техния падеж с фиксиран срок на изкупуване. Не са парични еквиваленти и депозитите за участие в търгове, както и гаранционните депозити на базата на договори за управление, тъй като не са лесно обръщаеми в пари, а са свързани с изпълнението на определени условия. В някои страни, като парични средства и парични еквиваленти се представя и банковия овърдрафт, който е платим при поискване. Той се характеризира с влияние върху салдото на банковата сметка, променяйки го от положителни стойности до овърдрафт.

Брой: 12/12.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв