Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.З, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт /за фонд "Пенсии"/. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл.4, ал.6 от КСО/. В § 1, ал. 1, т. 5 на ДР на КСО законодателят е дал определение на този кръг осигурени лица. По силата на посочената норма "регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред". Редът за регистрация на земеделските стопани е регламентиран в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, въз основа на вписването се издава регистрационна карта. В чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв. Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се внасят лично или чрез осигурителна каса до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО или в НОИ( чл. 4б от КСО) с размерът на осигурителните вноски 5 на сто. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й (чл. 10 от КСО). Упражняването на трудова дейност включва всяко действие на лицето, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната дейност. По силата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7 - дневен срок от настъпване на обстоятелството. На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като "регистрирани земеделски стопани", не подлежат на задължително социално осигуряване при условие, че са придобили право на пенсия. Обстоятелството, че самоосигуряващото се лице е пенсионер и не дължи задължителни осигурителни вноски за ДОО, не изключва задължението му за подаване на декларация ОКд5 за започване, прекратяване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв