Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  От 17.07.2015 г. е в сила новата редакция на чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, според която правото на платен отпуск за отглеждане на малко дете за четвърто и следващо дете ще бъде в размер до навършване на 2-годишна възраст на детето, вместо на 6 месеца, както беше преди това. Така продължителността на отпуска за отглеждане на четвърто и следващо дете е уеднаквена с този за първо, второ и трето дете, като израз на демографска политика. Така се гарантира задължението на държавата да насърчава раждането на повече деца и да подкрепя отговорното родителство. След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 от КТ. След като правото на платен отпуск за майчинство за четвърто и следващо дете става в размер на две години (плюс 45 дни преди раждането, заедно с отпуска поради бременност и раждане), а не на година и половина(плюс 45 дни преди раждането, заедно с отпуска поради бременност и раждане), както беше преди промяната в КТ, отпада необходимостта от 6-те месеца неплатен отпуск, на който имаха право такива майки. Ето защо текста на чл. 165 от КТ е отменен, считано от 17.07. 2015 г. В тази връзка от 18.08. 2015 г. са отменени и изменени съответно разпоредбите в НРВПО, уточняващи механизма и документите, свързани с ползването на 6-те месеца неплатен отпуск по отменения чл. 165 от КТ - това са разпоредбите на чл. 49б и чл. 49г, ал. 2 от НРВПО. От фактическа гледна точка отпускът за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ представлява продължителен период от време, през който работничката или служителката се намира в трудово правоотношение, но не престира труд и не изпълнява трудовите си задължения. През този определен период от време трудовото правоотношение се запазва. По своята правна същност отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е субективно право на жената (работничка или служителка), дадено й от закона, за да отгледа детето си до навършване на определената възраст. Отпускът е целеви. Предоставя се на майката (осиновителката), за да има възможност да полага лично и непосредствено грижи за укрепването и развитието на детето в най-ранната му възраст. Размерът на отпуска е за първо, второ и трето дете до навършване на две години на детето, а за всяко следващо - шест месеца след изтичане на отпуска за бременност и раждане. Субект на това право е работничка или служителка, която има дете до определената от закона възраст, в зависимост от поредността на децата. Субект на това право могат да бъдат още: - работничка, която е осиновила дете (чл. 164 , във връзка с чл. 163 от КТ) ; - бащата (осиновителя), ако майката респ. осиновителката е дала съгласие (чл. 164, ал. 3 от КТ ); - един от родителите на майката или бащата, който трябва да е в трудово правоотношение и да е на лице съгласието на майката за това (чл. 164, ал. 3 от КТ).

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв