Списание Актив

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало ДК за произведени, закупени, придобити или внесени стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки и дейности, за които не е налице право за приспадане на ДК, дължи данък в размера на ползвания кредит. Задължение за извършване на корекция на изцяло или частично приспаднат ДК имат и регистрираните лица в случаите, при които стоките, за които е приспаднат данъкът, бъдът унищожени, бракувани или използвани за дейности или доставки, за които не е налице право на приспадане на ДК. В такива случаи в съответствие с чл.79, ал.3 от закона лицата начисляват и дължат данък в размера на приспаднатия ДК. Независимо от тези разпоредби, когато въпросните стоки и услуги са за лицата ДМА по смисъла на ЗКПО данъкът, който дължат лицата, е поставен в зависимост от вида на актива и от броя на годините от настъпването на обстоятелствата, налагащи корекцията на ползвания ДК, до изтичането на определен срок от годината, в която е упражнено правото за неговото ползване. Тази зависимост е отразена във формулата по чл. 79, ал. 6 от ЗДДС, според която размерът на дължимия данък за недвижимите вещи е: ДД = ПДК х 1/20 БГ , където: ДД е дължимият данък; ПДК- размерът на ползвания данъчен кредит; БГ- броят на годините от настъпването на обстоятелствата по чл.79, ал.1 или ал.3 от закона, включително годината на настъпване на тези обстоятелства, до изтичане на 20 годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

Основна тема: Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59321 лв
1 GBP = 2.22976 лв