Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  По повод годишното приключване и данъчно облагане за 2015 г. е важно да се отдели внимание на тези лица, защото по силата на Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчно задължени лица са и юридическите лица с нестопанска цел. В същото време е важно да се отбележи, че за облагането на юридическите лица с нестопанска цел се изхожда от особеностите, характеризиращи целите и задачите, за изпълнението на които са регистрирани, както са дефинирани във: ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ За идентифицирането и облагането на организациите, попадащи в обсега на тези данъчно задължени лица трябва да се има предвид, че по силата на този закон юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели, вследствие на което могат да извършват допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. В този контекст трябва да се има предвид още, че юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба, поради което държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони. ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ За идентифицирането и облагането на данъчно задължените лица от тази група е необходимо да се има предвид, че по силата на този закон дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия, при което: не могат да извършват стопанска дейност, освен в случаите по чл. 23, ал. 1, т. 6 (издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание); нямат право да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации. В същото време към собствените приходи на политическите партии се причисляват: членският внос; собствените недвижими имоти; даренията и завещанията от физически лица; лихвите по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от този закон; издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажбата и разпространението на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание. За осъществяване на своите цели и задачи е необходимо да се отбележи, че по силата на ал. 3 от чл. 23 на този закон - политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година. Освен това е важно да се има предвид, че съгласно чл. 26 на Закона за счетоводството, политическите партии прилагат двустранно счетоводно записване и изготвят финансов отчет за предходната календарна година, като финансовият контрол върху тяхната дейност и върху управлението на предоставеното им имущество, се осъществява от Сметната палата.

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв