Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  Виж повече

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  В данъчното законодателство са приети следните специфични данъчни норми регламентиращи данъчното третиране при липси и брак на активите и по-конкретно в: " Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО), за отчетените счетоводни разходи и приходи от липси и брак на активите; " Закона за данък добавената стойност (ЗДДС), за корекции на ползвания данъчен кредит при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на активите. № Основания ДЪЛГОТРАЙНИ И КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 1 Данъчно третиране по реда на ЗКПО 1.1 Счетоводни разходи от брак Счетоводните разходи от брак на дълготрайни активи се признават за данъчни цели (признат данъчен разход, извън обхвата на чл.28,ал.1) Счетоводните разходи от брак на материални запаси не се признават за данъчни цели, на основание чл.28,ал.2. 1.2 Счетоводни разходи от липси Счетоводните разходи от липси на дълготрайни активи не се признават за данъчни цели на основание чл.28,ал.1 Счетоводните разходи от липси на материални запаси не се признават за данъчни цели, на основание чл.28,ал.2 1.3 Изключения Изключени от обхвата на чл.28,ал.1 са счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, които са възникнали от непреодолима сила (чл.28,ал.1). Изключени от обхвата на чл.28,ал.2 са счетоводните разходи от брак и липси на материални запаси, които са възникнали от (чл.28,ал.3): -Непреодолима сила; -Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт и в обичайните за съответната дейност размери; -Изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери. 1.4 Приходи от брака и липсата на активите Счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнати по чл. 28 счетоводни разходи от липси и брак на тези активи, не се признават за данъчни цели и се посочват в намаление на счетоводния финансов резултат в ГДД (чл.29 от ЗКПО). 2 Данъчно третиране по реда на ЗДДС 2.1 Корекция на данъчен кредит по чл.79,ал.3 от ЗДДС Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало ДК за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия ДК (чл.79,ал.3 от ЗДДС). Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период (чл.79,ал.4 от ЗДДС). 2.2. Формули за определяне на дължимия ДК За стоките и услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, дължимият данък се определя по формулите по чл.79,ал.6 от ЗДДС: " за недвижими вещи: ДД= ПДК х 1/20 х БГ; " за всички останали стоки или услуги:ДД= ПДК х 1/5 х БГ; ДД - дължимият данък; ПДК - размерът на ползвания данъчен кредит; БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал.1 или 3, включително годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 20- годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително. 2.3 Ограничения за корекции по чл.79,ал.3 от ЗДДС (чл.80,ал.2 ЗДДС). Корекции по чл.79,ал.3 не се извършват в случаите на (чл.80,ал.2 от ЗДДС): 1.унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на ЗАДС; 2.унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката; 3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естественит

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв