Списание Актив

Брой: 11/11.2015

Основна тема: Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Теми на броя:

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

Един от най-важните и проблемни въпроси в счетоводната практика е този за оценяването на активите и пасивите. В настоящата статия представяме практическите аспекти на оценяване на някои финансови активи и пасиви след първоначално признаване по амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент. При разработването на практическите примери са приложени изискванията на действащите към момента (м. 09.2015 г.) МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване, МСС 32 - Финансови инструменти: представяне и МФСО - 7 Финансови инструменти - оповестяване. Цифровите данни в примерите имат само илюстративен характер. Съгласно постановките на МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване, след първоначалното признаване предприятието оценява финансовите активи по тяхната справедлива стойност, без да се приспадат разходите по сделката, които биха се извършили при продажба или друг вид изваждане от употреба. Но съществува изключения от това правило за някои категории финансови активи. Едно от изключенията са кредитите и вземанията, които се оценяват по амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент. За практическото приложение на метода на ефективния лихвен процент трябва да се знае, че през всеки годишен период лихвения процент е един и същ, но абсолютната сума на лихвата, която се начислява е различна, тъй като се начислява върху различна по размер главница.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв