Списание Актив

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ На Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и по-специално на местните такси предприятията-данъчно задължени лица отделят сравнително по-малко внимание, отколкото на другите данъчни закони, въпреки, че почти всяко предприятие е собственик на недвижими имоти и превозни средства и, следователно, платец на данъците за тях по ЗМДТ, а местните такси имат своето значение за икономическия живот на общините и районите. С промените в ЗМДТ /обн. ДВ бр. 105/2014 г./, в сила от 1 януари 2015 г., в нормативната уредба на закона се включиха три важни момента: -предостави се възможност за подаване по електронен път на данъчните декларации с ПИК, като целта е облекчаване и опростяване на режима на деклариране; -създаде се централизирана база данни към МФ за задължените лица, обектите на облагане и задълженията за местни данъци и такси; -въвежда се ред за деклариране на пътните превозни средства въз основа на база данни, получени по електронен път, от регистъра на пътните превозни средства, вместо деклариране от задължените лица. По тези въпроси, доколкото засягат местните такси, ще насочим коментара в следващите редове.

ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

Основна тема: Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв