Списание Актив
 • Тема на броя:
  Отчитане на откраднат актив. автор:Живко Бонев

  В практиката не са редки случаите на липси на текущи и нетекущ/и актив/и поради кражба. В тази връзка възникват редица въпроси за решаване от страна на предприятието : как да се действа при установяването на този факт и съобразно резултатите от издирвателно-следствените действия, кога и как да се отчете създалата се ситуация и пр.. Противоправния състав на кражбата ,като деяние, е разгледана в чл. 194. от Наказателния кодекс и е определена като отнемене на чужда движима вещ от владението на другиго, без негово съгласие, с намерение противозаконно да бъде присвоена. Приема се, че кражба има и тогава, когато част от вещта принадлежи на извършителя. Тук трябва да направим изясняване на характера на събитието "кражба", от икономическа и данъчна гледна точка, което влияе върху отчитането по-нататък. Кражбата е инкриминирано деяние, което не се включва в хипотезата на непреодолима сила. В българското търговско и данъчно законодателство кражбата се третира като ЛИПСА, в резултат на лошо управление - неосигуряване на ефективно опазване на имуществото. Действията на ощетеното предприятие и отчитането във връзка с кражба на актив, не е еднократен акт, а верига от стъпки, в зависимост и от резултатите от издирването на изчезналото имущество. Първият факт, който се установява е наличието на липса на актив, в рецултат на кражба. Тъй като това е противоправно деяние, предприятието следва да уведоми органите на МВР. Съставя се протокол с описание на обективните данни относно откраднатата вещ и самото действие. Това е и първият документ за наличието на липса на имущество в резултат на крпажба. В резултат, органите на МВР започват процедура по издирването на извършителя и откраднатата вещ. Тази процедура може да има различни изходи, основните от които са: А) Откриване на откраднатата вещ, която се връща на предприятието притежател. Ако извършителят не е установен процедурата по издирването му продължава или се прекратява, в зависимост от обстоятелствата.

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЛИПСИ И БРАК НА АКТИВИ. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи. автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ./продължение от миналия брой/ автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАП ДА ПРОВЕЖДАТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Корекциите на ползван ДК по реда на чл.79, ал.1 и 3 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ПРЕЗ 2015 г.автор:Аспасия Петкова

  Виж повече

 • От 17 юли 2015 г. майките ползват платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст независимо кое по ред е детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Отчитането на амбалажа като обект на счетоводството. автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 11/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв