Списание Актив

Брой: 10/10.2015

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

Отпускът за временна неработоспособност представлява определен период от време, в който работникът (служителят) временно е освободен от задължението да изпълнява работата по трудовото си правоотношение, поради влошаване на здравословното му състояние и неработоспособност или поради влошаване на здравословното състояние на друг член на семейството и необходимостта да бъдат положени грижи за него. По своята правна същност отпускът за временна неработоспособност е субективно право на работника (служителя). Това право възниква при наличието на трудово правоотношение или при наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 2 от КСО, ако временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор. Предназначението на този вид отпуск е точно определено, целево - да даде възможност на работника (служителя) да възстанови нормалното си здравословно състояние или да се подобри здравословното състояние на този, за когото ползващия отпуска полага грижи, за да може да продължи да изпълнява трудовите си функции. В този смисъл отпускът е право на работника (служителя), който има издаден от органите на експертизата болничен лист - чл. 6, ал. 2 от НМЕ, но това е и негово задължение по силата на чл. 18 от НМЕ. В зависимост от осигурения социален риск, при настъпването на който се предоставят, отпуските за временна неработоспособност са няколко вида: 1. Отпуските поради болест - този отпуск се предоставя на работника (служителя), в резултат на общо заболяване, трудова злополука или професионално заболяване, които възпрепятстват участието му в трудовия процес и са свързани с влошаване на неговото здраве; 2. Случаите, приравнени на общо заболяване (чл. 162 от КТ) - това са хипотезите, при които работникът (служителят) не е неработоспособен, но е възпрепятстван да изпълнява трудовите си задължения, поради: - необходимост от санаторно-курортно лечение - болничен лист за отпуск за временна неработоспособност на това основание се издава само на временно неработоспособен, чието заболяване е показано за балнеолечение, климатолечение и таласолечение (чл. 35 от НМЕЗабележка: от 01.01.2015 г. в случаите, когато е разрешен отпуск за временна неработоспособност с определен домашен режим и през този отпуск осигуреният по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се изпрати на балнеолечение, климатолечение и таласолечение, промените в режима се извършват, като издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист по реда на чл. 35, ал. 4 от НМЕ(редакция, публ. ДВ, бр. 67 от 2014 г.) В случаите, когато е разрешен отпуск за временна неработоспособност за домашно лечение и през този отпуск осигуреният по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се снабди с документ за балнеолечение, климатолечение и таласолечение, срокът на който изтича по-късно от срока на разрешения отпуск за домашно лечение, отпускът за временна неработоспособност се продължава от ЛКК, която е разрешила отпуска за домашно лечение, с нов болничен лист - продължение на предходния. Промените на режима по предходния болничен лист се извършват по реда на чл. 35, ал. 4 от НМЕ съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от НМЕ(редакция, пулб. ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв