Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Настоящият материал е насочен към тези лица, чийто труд е свързан с осъществяване на дейност, свързана със Закона за авторското право и сродните им права и цели да даде някои основни насоки за провеждане на тяхното социално и здравно осигуряване, както и да отговори на основни въпроси като напр. - в кои случаи върху авторския хонорар се дължат, начисляват и внасят осигурителни вноски и в кои не, както и по какъв ред и за какви рискове се осигурява според вида на правоотношението, по което се изработва произведението - обект на авторско право. Действащото законодателство в България предлага различни възможности за упражняване на творческа дейност. Тя може да се реализира по трудов договор или по договор с държавен служител, ако такава е волята на автора и работодателя. Тези предпоставки са регламентирани в чл. 14, чл. 41 и чл. 81 от Закона за авторското право и сродните му права. В тези случаи страните уреждат правоотношенията си с трудов договор и осигуряването се провежда по реда, предвиден за работниците и служителите задължително за всички осигурени социални рискове. В този случай здравното осигуряване също се провежда по общия ред, предвиден за работниците и служителите. Друга възможност за автора е да работи без трудово правоотношение, напр. по граждански договор. Упражняването на свободна професия също е предпоставка за създаване на произведения - обект на авторското право и сродните му права. Също така лицето може да извършва творческа дейност и да отдава произведението по договор за използване срещу определен в договора авторски хонорар. Всички изброени до тук основания са предпоставка лицето да получава за един и същи период от време различни по своя характер произведение, като например: възнаграждение като творец, работещ по трудов договор; възнаграждение като изпълнител по граждански договор или договор за поръчка и на последно място - възнаграждение за използвано произведение. За да е налице основание за осигуряване на автора по трудово или служебно правоотношение, е необходимо да е налице валидно такова, каквато възможност е предвидена в чл. 14, чл. 41 и чл. 81 от Закона за авторското право и сродните му права. Когато страните уреждат правоотношенията си с трудов договор, осигуряването се провежда по ред, регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предвиден за работниците и служителите задължително за всички осигурени социални рискове - за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Здравното осигуряване в този случай също се провежда по общия ред, предвиден за работниците и служителите в Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв