Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  С цел подобряване на контрола върху движението на енергийните продукти, през 2015 г. законодателят предприе промени в следните нормативни актове: 1/ в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ в ДВ бр. 30 от 2015 г. 2/ в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове/ППЗАДС/ в бр.49 от 2015 г. 3/ в Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, в бр.39 от 2015 г. Промени в закона С направените изменения в ЗАДС се промени режимът за наблюдение на движението на енергийни продукти в данъчните складове, част от които са нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Необходимостта от промени възникна поради специфичните особености на този вид данъчни складове, контролът в които изисква инсталиране на средства за измерване на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода,, както и от местата за производство и складиране в данъчния склад. Целта на законодателят е да се постигне ефективен и своевременен контрол на дейността на данъчния склад и пълен контрол върху акцизните стоки и следователно своевременно начисляване на дължимия акциз. Така контролните органи на митниците ще разполагат с точна и ясна информация за движението и складирането на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз и спазването на лицензионния режим по ЗАДС от данъчнозадължените лица. Тази проеменен режим не се очаква да доведе до ограничават движението на стоките и не представляват пречка за общностната търговия. Промени в правилника Промените в ЗАДС доведе логично и до промени в Правилника. Измененията се отнасят до реда за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ. Новите изисквания засягат акцизите, лицензираните данъчни складове, процедурите по унищожаване на отпадъците от тютюн, сертифицирането на съдовете за транспортиране на енергийни продукти, както и в приложимата документация - уведомления, искания, протоколи, сертификати. Измененията предвиждат, че когато освободени от потребление акцизни стоки, облепени с бандерол ще се изнасят или изпращат в друга държава-членка е необходимо поставените върху потребителските опаковки бандероли да се бракуват, но само след доказване на тяхната автентичност от страна на митническите органи. За целта задължително се изготвя опис за предаване и приемане, под формата на електронна таблица, съдържаща следните най-малко следните реквизити: наименование и ЕИК на собственика на акцизните стоки; наименование и ЕИК: а) на лицето, въвело акцизните стоки на територията на страната от друга държава членка, и/или б) на лицето, внесло акцизните стоки от трета страна, и/или в) на производителя на акцизните стоки или друг идентификационен номер (за чуждестранните лица); идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки; вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или алкохолни напитки); код по КН; търговско наименование; търговска марка; емисия на бандерола; серия на бандерола; номер на бандерола; регистрирана цена, посочена върху бандерола (за тютюневите изделия); вместимост на потребителската опаковка; действително алкохолно съдържание по обем; наименование на лицето, за което ще бъдат изпратени акцизните стоки; VAT номер или друг идентификационен номер на лицето по т. 14; държава, за която са предназначени акцизните стоки.

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв