Списание Актив

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

Във връзка с годишното счетоводно приключване и данъчното облагане за 2015 г. съществено място заемат инвентаризациите и произтичащите от тях надоценки и обезценки на материалните активи. В този аспект е необходимо да се вземат под внимание и изпълняват съответните разпоредби на Закона за счетоводството, третиращи придобиването, амортизирането, оценките и отписването на материалните активи, съгласно които: 1. материалните активи се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, като историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена, а последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти; 2. материалните активи се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти; 3. на материалните активи се начисляват амортизации на амортизируемите дълготрайни/нетекущи активи в съответствие с приложимите счетоводни стандарти; 4. инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието. От гореизложеното се разбира, че счетоводното отчитане на операциите, произтичащи от придобиването, експлоатацията и отписването на материалните активи на предприятията служат за основа при преобразуване на счетоводният финансов резултат за целите на данъчното облагане. ДАНЪЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АМОРТИЗАЦИИТЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Данъчната трактовка на операциите, свързани с амортизирането на данъчните амортизируеми активи през отчетната година се обуславя от определението, съдържащо се в глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане и на правилата, определени в НСС 4 "Отчитане на амортизациите". В този контекст е необходимо преди всичко да се има предвид, че според разпоредба на ал. 2 от чл. 54 на ЗКПО счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели в годината на тяхното отчитане. Така за прилагане разпоредбата на ал. 2 от чл. 54 следва да се преобразува счетоводният финансов резултат на предприятието, което се осъществява на принципа на данъчните постоянни разлики, дефинирани в чл. 23 на същия закон. Това означава, че за целите на данъчното облагане се увеличава счетоводният финансов резултат със сумата на отчетените през годината разходи за амортизации на данъчните амортизируеми активи, отразени в отчета за приходите и разходите, защото в тази връзка възниква данъчна постоянна разлика с положителен знак. Във връзка с прилагането на посочената ал. 2 от чл. 54 на данъчния закон трябва да се има предвид още, че при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58894 лв
1 GBP = 2.23286 лв