Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  За задълженията, приложимото данъчно третиране по чл.46 от ЗКПО е огледално на това на вземанията, т.е. както разходите за отписани и трудносъбираеми вземания при настъпването на определени обстоятелства са данъчно признати и се посочват в намаление на данъчния финансов резултат, така и при настъпването на аналогични обстоятелства, със сумата на задълженията се увеличава данъчният финансов резултат. При определянето на данъчния финансов резултат за 2015г. счетоводният финансов резултат се увеличава и намалява със сумите на задълженията на ДЗЛ, съобразно изискванията на следните данъчни норми: Увеличение в ГДД Шифър в ГДД № Намаление в ГДД Шифър в ГДД Сума на задълженията (чл.46, ал.1) 7090 10 Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.1) 8100 11 Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.2) 8110 Увеличението се извършва при настъпването на едно от следните обстоятелства, определени с чл.46,ал.1, шифър 7090: 1. изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо; 2. производството по несъстоятелност на данъчно задълженото лице е прекратено с утвърден план за оздравяване, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите, като увеличението се извършва с размера на намалението на задължението; 3. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че задължението или част от него е недължимо; увеличението се извършва с размера на недължимото задължение; 4. кредитор се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената от кредитора сума; 5. преди изтичане на съответния срок по т.1 (три години за задълженията с тригодишен давностен срок и 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок) задълженията са погасени по силата на закон; 6. при подадена молба за заличаване от данъчно задълженото лице. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат не се увеличава със сумата на задълженията на ДЗЛ, когато в годината на настъпване на гореописаните обстоятелства, задължението е погасено или са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на задължението (чл.46,ал.2).

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв