Списание Актив

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически лица е регламентиран с нормите на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 7 от закона за придобити доходи от източници в РБ те са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи подлежат на облагане у нас. 1. Съдържание на понятието "възнаграждения за консултантски услуги" В ДР на ЗДДФЛ не е дадена изрична дефиниция на понятието " възнаграждения за консултантски услуги". Съгласно дефиницията на § 1 т. 9 от ДР на ЗКПО за целите на облагането възнагражденията за консултантски услуги от всякакав вид се квалифицират като "възнаграждения за технически услуги". Предвид препратката на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДФЛ по въпроса към дефиницията на ЗКПО може да се направи извод , че последната се отнася и за целите на облагането по ЗДДФЛ, т.е. плащанията за услуги с консултантско естество с източник в РБ се квалифицират като възнаграждения за технически услуги. 2. Доходи за консултански услуги от източник в РБ Като доходи на чуждестранни физически лица за предоставени консултантски услуги с източник в РБ се приемат възнагражденията, които са им начислени /изплатени от местни лица или търговски представителства, както и тези които се реализират от лицата чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната (чл. 8, ал. 6, т. 8 от закона). Пример: Клон на чуждестранна компания в РБ наема чуждестранно лице за консултации във връзка с дейността си у нас. Услугата не се извършва на територията на страната, но възнаграждението за нея се заплаща от установения у нас клон на чуждестранната компания. При тези обстоятелства доходът на чуждестранното лице се приема за доход от източник в РБ и подлежи на облагане у нас. По силата на чл. 8, ал. 12 от ЗДДФЛ доходът се приема като доход от източник в РБ и тогава, когато е изплатен на лицето извън страната. Не са от източник в страната обаче, доходите от консултантски услуги, изплатени на чуждестранни лица от местни (юридически или физически) лица, чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната (чл. 8, ал. 7 от закона).

Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв