Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Юридическите и физическите лица заплащат данъци и такси, определени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Предмет на следващите редове са задълженията на предприятията по този закон в качеството им на собственици на недвижими имоти и превозни средства, като собственици и участници в търговски сделки за възмездно и безвъзмездно прехвърляне на имущество, като лица получаващи доходи за предоставен подслон на туристи, за извършвани патентни дейности като еднолични търговци и пр. Предприятията са данъчно задължени лица за документиране, начисляване и внасяне и счетоводно отчитане на местните данъци и такси, а общините са администратори по събирането на данъците и таксите. ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Като общи положения за местните данъци предприятията трябва да имат предвид следното: -общинският съвет на съответната община определя с наредба размера на местните данъци при условията и в границите, регламентирани със ЗМДТ; -местните данъци се заплащат в брой в касата на общинската администрация или безкасово по съответните сметки; -данъчните декларации за случаите, предвидени в закона, се подават от данъчно задължените лица или техни представители-по утвърден образец; -данъчните декларации могат да се подават и по електронен път, по реда на ДОПК; -невнесените в срок данъци се събират с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, а принудителното събиране-по реда на ДОПК; -компетентен за отсрочване и разсрочване на местни данъци до 100 хиляди лева и със срок до 1 година, е кметът, а в останалите случаи-общинският съвет;

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв