Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Статията е посветена на спецификите на годишното счетоводно приключване в предприятията от сферата на автомобилния транспорт, прилагащи като счетоводна база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Годишното счетоводно приключване представлява съвкупност от взаимосвързани процедури, чрез които се систематизира, обобщава и преобразува информацията от текущото счетоводно отчитане. Крайната цел на счетоводното приключване се изразява в изготвянето на финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, постигнатите резултати от дейността, както и настъпилите изменения в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието за определен период от време - финансовата година. Годишното счетоводно приключване обхваща целия процес по подготвяне, организиране и провеждане на счетоводното приключване и съответно съставянето на годишния финансов отчет. Като заключителна фаза на цикличната счетоводна дейност, процесът на счетоводно приключване е характерен и присъщ за счетоводната система на всяко едно предприятие. Една част от процедурите, методите и начините по провеждането на счетоводното приключване са общовалидни и приложими за всички предприятия, а друга част са резултат от спецификите на икономическата дейност, която извършва стопанската единица. Етапите на счетоводното приключване в транспортните предприятия представляват последователни логически процедури прилагани от счетоводителите за изготвянето на финансовия отчет, които включват: 1. Инвентаризация на активите и пасивите - представлява процес на проверка на фактическите наличности, местонахождението и годността на активите и размерите, падежите и субектите, към които предприятията имат задължения към 31 декември на отчетната година, както и съпоставянето им с крайните салда по счетоводните сметки. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, утвърдени от управлението на предприятието в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Инвентаризацията на дълготрайните активи и стоково-материалните запаси се документира с инвентаризационни описи, сравнителни ведомости и протоколи за отчитане на брак, естествени фири, компенсиране на липси и излишъци, а вземанията и задълженията - с изпращането и получаването на потвърдителни писма за инвентаризация на разчетите и съответно съставяне на протоколи за резултатите от инвентаризацията на вземанията и задълженията. Задълженията към Централния бюджет, задълженията за осигуровки и тези по ЗМДТ е подходящо да се инвентаризират чрез съпоставянето им с информацията от Системата за управление на приходите (СУП) на НАП. Целта на инвентаризацията е да представи достоверно имущественото и финансовото състояние на предприятието към края на отчетния период. На инвентаризация в транспортните предприятия подлежат: 1.1. Дълготрайни материални активи - земи и подобрения на земите; сгради (складове, ремонтни работилници, офиси), метални конструкции и навеси; машини и оборудване, климатични и хладилни инсталации, агрегати, турбини и двигатели, повдигателни кранове и стендове, металорежещи машини, стругове, фрези, преси и електрозаваръчно оборудване; транспортни средства (леки и товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета, автобуси, тролейбуси, електрокари и др.); съоръжения (огради, резервоари и стационарни цистерни за горива, собствени пътища и трайни настилки, товаро-разтоварни платформи и площадки, паркинги); компютърна и офис техника, касови апарати и фискални принтери, мобилни телефони, таблети, проследяващи устройства (GPS); офис обзавеждане и други ДМА като измервателни и регулиращи уреди, инструменти, стопански инвентар и др. 1.2. Дълготрайни

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв