Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Отвореният характер на българската икономика и членството на страната в Европейския съюз оказват решаващо влияние върху развитието на различните видове туристически услуги. Търсенето и предлагането на традиционни и нови туристически програми и пакети, както в страната, така и в чужбина, вкл. чрез интернет, води до промени на пазарните тенденции на туристическите услуги в България. Привлекателните и разнообразни туристически дестинации, които притежава страната, както и създадената туристическа база, следва да се използват ефективно. С важно значение е туристическата инфраструктура на страната, съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване с цел нейното подобряване. От важно значение за повишаване на привлекателността и имиджа на българските туристически предприятия са атрактивността и качеството на предлаганите от тях услуги, ефективността на бизнеса, финансовото състояние и финансовата им стабилност. Анализът на целокупната дейност, състояние и перспективи за развитие на туристическите предприятия в страната се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в техните годишни финансови отчети. Процесът на годишното счетоводно приключване и конкретно изготвянето на финансовия отчет на предприятието се осъществява в периоди на значителна натовареност на счетоводния персонал и при сравнително кратки срокове за изпълнение. При тези обстоятелства не винаги счетоводният екип успява да извърши преглед и проверка на всеки елемент от текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятието. Поради това своевременното планиране и организация на процеса на годишното счетоводно приключване е от изключителна важност за стопанските субекти, осъществяващи бизнеса си в страната. Целта на тази статия е да се представят етапите на годишното счетоводно отчитане, основните действия, които счетоводният екип трябва да извърши на всеки етап и подетап, въз основа на което може да се изгради ефективна организация на процеса по годишно счетоводно приключване и изготвяне на финансовия отчет на предприятието. Обект на разглеждане в тази статия е същността и етапите на годишното счетоводно приключване, както и процеса на изготвяне и представяне на финансовите отчети на предприятието. Предмет на разглеждане в статията е годишното счетоводно приключване, изготвянето и представянето на финансовите отчети на предприятията от туристическия сектор на България. За нуждите на управлението на туристическите предприятия и за удовлетворяване потребностите от информация на вътрешните и външни потребители е необходимо счетоводството периодично да предоставя обобщена информация за: състоянието и измененията в активите и пасивите; финансовото и имуществено състояние на предприятията; финансовите резултати от цялостната им дейност през отчетния период; паричните потоци и ефективността на бизнеса. Тази обобщена информация се получава чрез прилагането на способа на сводката на отчетните данни. Годишното счетоводно приключване е специфичен процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината. Съгласно параграф 1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството отчетният период е календарната година от 1 януари до 31 декември. Процесът на годишното счетоводно приключване в предприятието протича в определени етапи, които са взаимнообусловени и свързани помежду си в логическа последователност. Етапите се обуславят от големината на предприятието (голямо, средно, малко или микропредприятие, или група от предприятия), броят на отчетните обекти и от обема на информацията, която трябва да бъде обобщена.

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв