Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Липси и излишъци на активи и пасиви обикновено могат да възникват при извършване на инвентаризации или при приемане и предаване на активи между отделни лица от персонала. Лицата, които имат задължения да отговарят за определени активи често се наричат и материално-отговорни лица. Активите и пасивите са обект на отчитане чрез използване на синтетични и аналитични счетоводни сметки. Чрез тези сметки се осигурява отчитане на получените активи или възникналите пасиви и тяхното намаление. В резултат на това към всеки момент може да се осигурява информация в натура и в стойност за съответните активи и пасиви. За да сме сигурни в крайните величини на съответните активи и пасиви трябва своевременно да бъдат осчетоводени всички счетоводни документи за техните увеличения и намаления. Това особено много се отнася за вписванията по аналитичните сметки на съответните активи и пасиви. Липси и излишъци възникват при сравняване на данните за действителните наличности на активи и пасиви с данни за тях по счетоводните сметки. Липсите означават, че действителните данни са по-малки (по-ниски) от тези по счетоводните сметки. При излишъците е обратно - действителните данни превишават тези от счетоводните сметки. При установяване на липси и излишъци винаги трябва да се извърши анализ, за установяване на причините за тези различия. И след това счетоводните данни се привеждат към действителните данни. По този начин вече съществува еднаквост на действителните данни със счетоводните данни, с данните по счетоводните сметки. При използване на материалните запаси винаги може да възникват липси, които са известни в практиката като фири. Липси, считани като фири може да има основно при размерване на количества при продажби на стоки и продукция. Възниква въпрос: колко може да бъде фирата за определен обем манипулирана продукция или стоки ? Това ще зависи от много фактори, но главният фактор е обема на намалението на съответния материален запас. Всяко предприятие трябва да утвърди свои нормативи за фирите за всеки вид материален запас. И когато липсата на материалния запас е в рамките на тези утвърдени от предприятието нормативи фирата е за сметка на предприятието. И при установяването й, фирата се отчита като текущ разход за дейността на предприятието.

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв