Списание Актив
  • Тема на броя:
    Проблеми на счетоводното отчитане на концесионните договори в бюджетните предприятия. автор: Данаил Зарев

    Развитието на стопанските процеси и потребността от извършване на значими структурни реформи трайно и недвусмислено наложи разглеждането на проблема с разпоредителните сделки. Всички те отразяват определен етап от развитието на пазарните процеси и недвусмислено налагат да отдадем внимание върху една основна форма на този тип операции, каквато се явява концесията. Дефиницията на концесията е представена в процесуалния Закон за концесиите. Съгласно чл. 2 от Закона за концесиите същата е "право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Концесията се предоставя на база дългосрочен писмен договор, в който ясно е разграничен материалния интерес между концесионер и концедент. В чл. 10 на закона изрично с установителна правна норма се определя срока на концесията- 35 години. Законът определя, че "До прекратяването на концесионния договор държавата, общината и публичноправната организация не могат да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, включително с негова принадлежност. Не така стои въпросът с подобренията и приращенията по повод на концесия. Законодателят изрично предвижда същите да стават собственост на държавата, общините, публично-правна организация от момента на възникването им. Сложният характер на трите типа концесионни договора- за строителство, за услуга, за добив, недвусмислено обуславят и редица трудности във връзка със спазването и изпълнението в срок на законовите процедури. Основните проблеми, свързани с урегулиране на концесионните договори, които срещат бюджетните предприятия са свързани с неизпълнението на модалитети от концесионните договори. Същите са свързани с: - Неизвършване на срок на плащания по концесионния договор - Неспазване изискването за възлагане на процедури по ЗОП във връзка с допълнителна работа по повод на концесионен договор (концесия за строителство и концесия за добив) - Неспазване на изисквания във връзка с правилното изпълнение на договорни ангажименти, което е основание за начисляване на санкции по договора Това именно налага бюджетното предприятие внимателно да предвиди в счетоводната си политика посочените проблеми, като създаде адекватни механизми за тяхното правилно и вярно урегулиране с цел недопускане нарушаването патримониума му. Ето защо за недопускане на дебиторска задлъжнялост по определени партиди е необходимо във вътрешната нормативна уредба на бюджетното предприятие да се урегулира въпроса с потвърдителните писма, които следва да бъдат изпращани, във връзка на инвентаризация на вземания и задължения в края на отчетния период. Именно счетоводната политика, която представлява система от принципи, политики и стандарти, трябва да установи реда и начина за отговорното, трайно и целенасочено управление на разчетите на бюджетното предприятие. Многобройният и сложен характер на операциите налага и стриктното прилагане на принципите на счетоводството, реализирани в тяхната цялост.

Брой: 9/9.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв