Списание Актив
  • Тема на броя:
    ПРОМЕНИ ПРИ ПРИЗНАВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА НЯКОИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.автор:гл. ас. д-р Венцислав Вечев

    Като всеки икономически субект и бюджетните организации при осъществяването на дейността си извършват множество и различни по вид разходи. В същото време получават и различни по вид приходи, както пряко от осъществяваната от тях дейност, така и под формата на трансфер на средства от висшестоящия разпоредител с бюджет. Независимо, че е налице поток от средства в периода на извършването (съответно получаването) им част от тези разходи и приходи оказват влияние върху нетния резултат от дейността на бюджетните организации през следващи отчетни периоди - съответно когато се черпи икономическата изгода от извършения разход, а съответно прихода се признава през периода,когато е отчетен разхода за неговото получаване. Посочените обстоятелства налагат и обособяването на съответен модел за тяхното признаване и отчитане. Преди извършените в края на 2013 г. съществени изменения в методологията на счетоводно-отчетния процес на бюджетните организации, този вид разходи и приходи се отчитаха съответно като разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди. Посочените отчетни обекти намираха съответни представяне в годишния финансов отчет на бюджетната организация (счетоводния баланс - съответно в група IV, раздел А от актива относно разходите за бъдещи периоди и статия 2, група III, раздел Б от пасива за приходите за бъдещи периоди) . С приемането и влизането в сила на ДДС 14 от 30. 12. 2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации и въведените въз основа на него изменения в процеса на счетоводно отчитане, приходите и разходите за бъдещи периоди бяха премахнати като обекти на счетоводно отчитане. Извършените промени в това отношение целят сближаване на счетоводната практика на бюджетните организации у нас с утвърдените международни счетоводни стандарти за публичния сектор и концептуалната рамка за финансово отчитане в предприятията от публичния сектор.

Брой: 7/7.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв