Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Основен източник на информация за външните потребители (акционери, инвеститори, кредитори, контрагенти, държавата), са индивидуалните финансови отчети на предприятията. Тяхната основна цел е да предоставят в обобщен вид сведения за промените във финансовото и имущественото състояние, както и реализирания финансов резултат от отчетната единица през периода. Тези отчети не са в състояние да задоволят информационните нужди на лица, заинтересовани от цялостната дейност на обособена икономическа група. За целта се изготвят и оповестяват консолидирани отчети, в които финансовата информация за дейността на предприятието-майка и всички негови дъщерни предприятия се обобщава и се представя като информация за една икономическа единица. Подобна информация има съществено значение за инвеститорите и акционерите, особено в икономики с развити капиталови пазари, в които основен източник за финансиране на предприятията са фондовите борси. Типичен пример са страните, в които доминира англо-саксонската счетоводна школа, чийто водещ принцип е принципа за предимство на икономическото съдържание пред правната форма . Той противоречи на схващането, че счетоводството отразява формалното проявление на стопанските отношения и факти, обусловени от документирането. Поради това се счита за основополагащ при съставянето на консолидирани финансови отчети (КФО), тъй като икономическата група не съществува в правния мир като самостоятелен правен субект. Този отчет цели единствено представяне на икономическите реалности за протичащите събития и процеси, поради което при определяне обхвата на консолидацията липсва ограничение относно броя на предприятията, съставящи групата, тяхната правна форма или предмет на дейност, както и без значение на седалищата им на управление и прилаганите правни норми в съответната юрисдикция. Принципът за предимство на съдържанието пред формата е трудно възприеман и прилаган в страните с римска правна система, включително и по отношение на съставянето на КФО. Като причина за това може да се изтъкне обстоятелството, че основен източник на правото са правните норми, а не обичаят, т.е. водещо значение се отдава на юридическата, а не на икономическата единица . Националната ни правна система също е основана на римското право и законовите и подзаконови актове следва да бъдат прилагани приоритетно, но в специализираната литература се срещат становища , че към настоящия момент все още е налице търговско-правна недостатъчно по отношение на нормите, касаещи изготвянето на КФО. От 01 януари 2003г. до днес Законът за счетоводството регламентира приложението на две счетоводни бази в страната, които да бъдат прилагани от предприятията при изготвяне и оповестяване на консолидираните финансови отчети - НСФОМСП и МСС/МСФО. В последните са налице съществени различия по отношение на нормите, регулиращи консолидацията. Целта на разработката е: да се разгледат въпросите, свързани с определяне на кръга от лица, задължени да изготвят КФО за икономическата си група, както и кръга от предприятия, които следва да бъдат включвани в консолидацията. Фокусът на изследване е насочен към разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти (СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия и МСФО 10 Консолидирани финансови отчети) и на Закона за счетоводството, касаещи тази проблематика.

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв