Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Данъчното облагане по реда и при условията, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приложим през 2015 г. е групирано в няколко части, една от които е част пета, в която е постановено най-общо, че данъчно задължените лица, посочени в тази част, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за визираните дейности, като за всички останали дейности се облагат с корпоративен данък, с изключение на бюджетните предприятия. Това означава, че организаторите на хазартни игри, извършващи други стопански дейности, извън хазартната, са длъжни да осчетоводяват отделно приходите и разходите, отчетени от другите стопански дейности, с цел формирането на счетоводен и данъчен финансов резултат от тях. Същото изискване се отнася за лицата, опериращи с кораби за морско търговско корабоплаване, които са заявили своя избор, да се облагат с корпоративен данък вместо с алтернативен данък. В този смисъл единствено бюджетните организации се облагат за извършваните стопански дейности с алтернативен данък Така данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с алтернативни данъци трябва да прилагат съответните разпоредби на закона, отнасящи се за: ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ За данъчното облагане по реда, установен в глава тридесет и втора на данъчния закон е необходимо да се отбележи, че неговото прилагане се подчинява едновременно и взаимосвързано с разпоредбите на Закона за хазарта. Това означава, че за някои хазартни дейности, посочени в Закона за хазарта, вместо с алтернативен данък се облагат с таксите и вноските, които се дължат за тяхното лицензиране, организиране и провеждане. В този контекст се налага да се припомни определението за "Хазарт", дефинирано в чл. 2 на Закона за хазарта, съгласно който това е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. А според текста на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на този закон "Залог" е всяко плащане на пари, пряко или косвено под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба. За избягване на евентуални грешки, поради многообразието в предлаганите развлекателни и други игри трябва да се има предвид, че според чл. 11 на Закона за хазарта не се смятат за хазартни игрите с развлекателен или спортен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците и които не се основават на случайност, а когато за участие в тези игри се заплаща такса за формиране на награден фонд, същият се разпределя изцяло между участниците. За пояснение, посочената разпоредба на специалния закон не се прилага за игрите, които се организират онлайн или чрез друго електронно съобщително средство. Така в увода на разглежданата тема е необходимо да се отдели внимание на някои разпоредби от общ характер, като тези, съдържащи се в чл. 219 на данъчния закон, по силата на който данъчно задължените лица по тази глава са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв