Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Договорите за предоставяне на персонал са сравнително нов правен вариант за договорни взаимоотношения в нашата стопанска практика. Те все още нямат пълноценна правна уредба в данъчното и социалното ни законодателство, което поражда определени затруднения при правилната квалификация на споразуменията, свързани с предоставянето на персонал на други лица, и на отговорностите, които се поемат с тях. Поради това в няколко поредни коментара ще очертаем тяхния правен характер и приложението на действащите данъчни закони при изпълнението им. Търговскоправна характеристика и особености на договорите за предоставяне на персонал Лиляна Панева, данъчен консултант По своята същност договорите за предоставяне/наемане на персонал са договори, при които едно лице предоставя на друго лице персонал за задоволяване на негови нужди от работна ръка и/или от изпълнители на служебни задължения, свързани с икономическата му дейност. Необходимостта от тях възниква най- често при временна необходимост от работници или служители в началото на някаква стопанска дейност, или при изпълнение на специфични временни дейности и стопански операции на територията на страната, осъществявани от чуждестранни или местни фирми. Напоследък зачестиха и случаите, свързани със сключване на договори за предоставянето на персонал от страна на български фирми - работодатели за изпълнение на дейности на територията на други държави членки на ЕС. Изпълнението на договорите за предоставяне на персонал поражда особен тип взаимоотношения, при които едно лице изпълнява определени задължения за даден работодател, но негов законен работодател се явява друго лице. При тях законният работодател фактически се явява посредник между изпълнителя и потребителя на продукта, предоставен от изпълнителя. В резултат на това се оформят специфични взаимоотношения от типа "наето лице- работодател- лице, за което се работи". Това дава основание договорите за предоставяне на персонал бъдат определени като своеобразен вид договори за наем, при които обект на наемане са не вещи, а лица, изпълняващи определени задължения. При тях фирмата, която предоставя персонала, на практика наема (или разполага с подходящ контингент) лица, които ще изпълняват определени задължения при друга местна или чуждестранна фирма, за което получава договорено възнаграждение.

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв