Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Интерес в практиката възниква при въпроси относно данъчно третиране от гледна точка на ЗДДС на продажба на стоки, които се съхраняват в склад в друга държава - членка на ЕС. Това е хипотезата когато българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България съхранява стоки, които са негова собственост в склад в друга държава - членка на ЕС, като от този склад продава стоките на други европейски дружества. При тази схема на доставки възникват въпроси какво е данъчното третиране по ЗДДС на транспортирането на стоки от България до другата държава - членка в склада, както и последващата продажба на стоките от склада. Отговорът на първия въпрос е от пряка зависимост от обстоятелството дали българското дружество е регистрирано по ДДС в държавата - членка, в която се намира склада, като в статията ще разгледам и двата възможни варианта. Същевременно ще посочвам текстовете на Директива 2006/112/ЕО, които регламентират облагането с ДДС в ЕС и са аналогични на разпоредбите на българския ЗДДС. Текстът на Директива 2006/112/ЕО е достъпен на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1429874208728&uri=CELEX:02006L0112-20150101 І. Данъчно третиране по ЗДДС на изпращането на стоки от България до друга държава - членка ако българското дружество НЕ Е регистрирано по ДДС в държавата, в която е склада Съгласно чл.6, ал.3, т.3 ЗДДС (чл.17 Директива 2006/112/ЕО) за възмездна доставка на стоки се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка. В тази хипотеза е налице т.нар. "трансфер на стоки", защото не е налице прехвърляне на собственост върху стоките. По отношение на трансфера на стоки в хипотезата на чл.6, ал.3, т.3 ЗДДС е налице Указание № 91-00-39 от 22.01.2009 г. относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. З от закона, което може да бъде намерено на сайта на НАП, в рубриката "Становища,указания, наръчници" http://nap.bg/page?sId274fsL=2&id=381&textMode=0 Цитираната разпоредба се прилага, когато българско дружество транспортира само или чрез трето лице собствени стоки от територията на България до територията на друга държава - членка на ЕС, където ги складира и не е регистрирано по ДДС в тази държава. Мястото на изпълнение на трансфера на стоки, приравнен на доставка с чл.6, ал.3, т.3 ЗДДС, на основание чл.17, ал.2 ЗДДС е на територията на страната, защото тук започва транспорта. Ако стоките на попадат в кръга на освободените доставки, то този трансфер до другата държава - членка представлява облагаема доставка с 20 % ДДС.

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв