Списание Актив

Брой: 6/6.2015

Основна тема: НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

Теми на броя:

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

При осчетоводяване на данъчният ревизионен акт са възможни следните варианти за допълнително счетоводно отчитане на данъчни разходи: 1. За корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО; 2. За окончателни данъци по реда на ЗКПО; 3. За данъци върху доходите на физически лица по реда на ЗДДФЛ; 4. За данък върху добавената стойност по реда на ЗДДС; 5. За осигуровки по реда на КСО и ЗО; 6. За лихви за закъснение. По-голямата част от допълнително определените данъчни задължения, както и лихви върху, тях са разходи, които не се признават за данъчни цели, т.е. те са постоянна разлика по ЗКПО. Постоянна данъчна разлика са разходите за корпоративния данък върху печалбата, окончателните данъци по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ, данък върху добавената стойност за част от случаите, които не са предвидени в чл. 26 от ЗКПО и лихвите за закъснения. По отношение на осигуровките за сметка на работодателя/възложителя, същите могат да бъдат признати за данъчни цели при определени обстоятелства, като те следва да се отчитат съгласно изискванията на чл. 81 от ЗКПО като корекции на грешки, установени при данъчен контрол. Съгласно разпоредбата на чл. 81 от ЗКПО разпоредбите на тази глава, с изключение на чл. 75, ал. 3, се прилагат и в случаите на грешки, установени при данъчен контрол. Тъй като по-голямата част от дължимите осигуровки по реда на КСО и ЗО, установени по време на данъчния контрол, се отнасят за предходни данъчни периоди и по принцип са признати за данъчни цели се прилагат разпоредбите на чл. 75, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. На практика след извършване на данъчна ревизия и установяване на задължения за осигуровки за сметка на работодателя/възложителя, същите могат да бъдат отчетени като разходи от минали години и съответно да бъдат признати за данъчни цели в годината на откриването им като счетоводни грешки (годината на влизане в сила на данъчния ревизионен акт) и да не се преобразува счетоводния финансов резултат за данъчни цели по реда на ЗКПО с техния размер.

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв