Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  На 28 май 2014 г. Съветът по МСС и Съветът по стандартите за финансова отчетност на САЩ публикуваха общия стандарт за признаване на приходите (МСФО 15). МСФО 15 Приходи от договори с клиенти регламентира принципи на отчитане на полезна информация за нуждите на ползвателите на годишните финансови отчети касаеща: вида, размера, сроковете и несигурността при приходите и паричните потоци, произтичащи от договори на фирми с техните клиенти. МСФО 15 е в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017, като по-ранното прилагане е допустимо. МСФО 15 заменя следните стандарти: МСС 11 Договори за строителство, МСС 18 Приходи, КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите, КРМСФО 18 Трансфери на активи от клиенти и ПКР 31 Приход: бартерни сделки, включващи рекламни услуги. I. Причините за публикуването на МСФО 15 са: Приходите са важена променлива за ползвателите на годишните финансови отчети при оценката на активите и печалбата на дадено предприятие. Изискванията за признаване на приходите в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), се различаваха от счетоводните принципи на САЩ (US GAAP) и поради тази причина двете разпоредби подлежаха на преразглеждане и синхронизация. Досегашните правила за признаване на приходите съгласно МСФО включват само ограничена регламентация в съществуващите стандарти за признаване на приходите (МСС 11 и МСС 18) и затова са трудно приложими по отношение на сложни сделки. Също така МСС 18 включва само ограничени принципи на отчитане на съществени сделки за признаване на приходи, като многокомпонентни договори. За разлика от МСФО в счетоводните принципи на САЩ (US GAAP) са включени голям обхват от концепции за признаване на приходите, заедно с различни изисквания за признаване на приходите в различни индустрии и сделки, някои от които водят до това, че икономически подобни сделки се отчитат по различен начин. Следователно, Съветът по МСС и органите, определящи стандартите в САЩ (Съвета по стандартите за финансова отчетност на САЩ), иницираха съвместен проект за изясяване на принципите за признаване на приходите и осигуряване единен стандарт за признаване на приходите в съответствие с МСФО и счетоводните принципи на САЩ (US GAAP). Новия стандарт има за цел да премахне несъответствията и слабостите от предишните изисквания, да осигури стабилна рамка за признаване на приходите, да увеличи съпоставимостта на признаване на приходите в рамките на различните фирми, индустрии, правни сфери и капиталови пазари, да осигури повече полезна информация за потребителите на годишните финансови отчети чрез по-добро разкриване и опростено изготвяне на финансовите отчети в които броят на изискванията към дружеството са намалени.

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв