Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Отдаването под наем на собствени активи е честа практика в дейността на търговските предприятия. Влошената икономическа об-становка в последните години води до намаляване и/или прекратяване на дейности и освобождаване на производствени, административни, търговски и битови мощности. В зависимост от местоположението на недвижимите имоти, полезността на активите и търсенето и предлагането, наемите варират в свободни граници. От друга страна, предприятия, които не разполагат със собствени или заемни средства за осъществяване на инвестиции са принудени да наемат сгради или части от тях, да извършват подобрения в наетите активи за своя сметка или срещу наема, с оглед да осъществяват дейности. Като форма на дългосрочно наемане се ползва и финансовият лизинг. При осъществяване на наемни отношения възникват редица въ-проси, които искат правно, счетоводно и данъчно уреждане: договаряне, счетоводно отчитане на разходи/приходите за наема, разчети за подобрения по наети активи, отписване при прекратяване на договорните отношения и прилагане на ЗДДС за случая и пр. ПРАВНА УРЕДБА След отмяната на Закона за наемите единствената правна уредба, която регламентира наемните отношения, е Раздел IV на Особената част, респ. чл. 228-239 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Какви са основните изисквания на тази уредба: а/с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ/актив за временно ползване, а наемателят да му плати определена цена; б/договорът за наем не може да се сключва за срок по-дълъг от 10 години. Дори да е сключен за срок повече от 10 години, той има силата на договор за 10 години, освен когато е търговска сделка; в/лицата, които имат права само по обикновено управление, не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. Дори договорът да е сключен за повече от 3 години, той има сила 3 години.

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв