Списание Актив

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

Рекултивация на земите е фактор разширяване на дейността на предприятията и за увеличаване на икономическата им мощ. Получава се сложен комплекс от причини и следствия, тъй като тези процеси трябва да съответстват на нормативната база. Приоритетите се поставят върху обективната необходимост от водещо отразяване на възстановяване на плодородието на земите. Очертават се нови тенденции, свързани със счетоводното отразяване на рекултивацията с цел формиране на екологична счетоводна политика. Всичко това предполага различно отношение относно обхвата на счетоводното отчитане, което има определени отличителни характеристики и специфики. Затова интерес представляват проблемите, свързани с отчитането на рекултивацията на земи. * * * Рекултивацията включва определен комплекс от инжинернотехнически, мелиоративни, селскостопански, лесовъдни, ландшафтноустройствени и други дейности. Те имат за цел да възстановяват почвеното плодородие.В последствие земите се включат отново в стопанския оборот. На рекултивация подлежат всички нарушени земи, както и рудници, кариери и други земи с нарушен почвен профил; сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци. Рекапитулацията се извършва на два етапа: Първо се прави техническата рекултивация. Тя включва почистване, подготовка, подравняване до крайно оформяне на терена. На втория етап се извършва биологична рекултивация. Необходимо е извършване на комплекс от агротехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираните площи . Рекултивираната държавна земеделска земя се включва в Държавния поземлен фонд, а рекултивираната общинска земеделска земя в поземления фонд на съответната община.

Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

Основна тема: НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв