Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

  Виж повече

 • НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

  Виж повече

 • Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Международните счетоводни стандарти (МСС) и преди всичко МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи посочват съдържанието на условен актив и на условен пасив. Условен актив е възможен актив, възникнал в резултат на минали събития и чието съществуване може да се потвърди от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието. Условен пасив е: а) възможно задължение, възникнало като резултат от минали събития и чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на една или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието; или б) настоящо задължение, възникнало от минали събития, което не е било признато поради това, че: - не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси, които съдържат икономически ползи за погасяване на задължението; или - сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходимата надеждност. В счетоводните стандарти е записано изрично, че предприятието не признава условните активи и условните пасиви. Това означава, че те не намират място в състава на реалните активи и пасиви на предприятието. Те обаче намират място в системата на текущото счетоводно отчитане, като се използва система от счетоводни сметки, които са известни в практиката като сметки за условни активи и пасиви или като задбалансови (следбалансови) сметки. Тези активи и пасиви трябва да бъдат обект на счетоводно третиране, независимо от тяхната условност на проявление и съществуване. В пояснителните приложения към годишните финансови отчети се оповестява информация за представените чрез текущото счетоводно отчитане условни активи и условни пасиви. Когато съществува практическа невъзможност да се оповестяват условни активи и условни пасиви, то този факт е също обект на оповестяване.

 • Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

  Виж повече

 • Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв