Списание Актив

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ. автор: Аспасия Петкова

НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15 . автор:Д-р Мариета Станчева

НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

Настоящият материал е посветен на проблематика, която е до известна степен по-нестандартна, тъй като стремежът е бил да са подберат специфични казуси от практиката на различни предприятия, чиято дейност изисква командироване на лица по различни поводи. По тази причина материалът има подчертана практическа насоченост. Той е написан като опит за отговор на някои въпроси и неясноти, свързани с реални ситуации от бизнеса на транспортни фирми, както и на други предприятия и организации, в случаите, когато те командироват свои работници и служители. Целта е да се представи определен кръг от проблеми, касаещи разходите за командировки - тяхното нормативно третиране и връзката със счетоводното им признаване. 1. Пътни разходи за транспорт от хотела до летището (т.нар. трансфери) при командировка в чужбина Казус: Служител се завръща от командировка в чужбина и с авансовия си отчет отчита разход за транспорт от хотела до летището (маршрутна линия). Според Наредбата за командировки и специализации в чужбина, този вид разход е за сметка на дневните. В редица случаи от практиката в заповедта, издадена от управителя, съответния служител получава право на определена сума за вътрешен транспорт в страната на командироване (за трансфер от-до летището и за градски транспорт). Тъй като в този случай, ще има разминавания с Наредбата, разликата следва да бъде третирана като допълнително трудово възнаграждение т.е. да бъде обложена по общия ред по ЗДДФЛ, както и със съответната осигурителна тежест.

ОБХВАТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С БАЛАНСОВА ДАТА 31.12.2014г. .автор: Любомира Георгиева Димитрова

Особености и данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДЪЛЖАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ. автор: Цветан Станкулов

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ. автор: Георги Петков

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СОБСТВЕН АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ОТЧИТАНЕ НА УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

Проблеми при счетоводното отчитане на рекултивацията на земи. автор:Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

Продажба от склад в друга държава - членка на Европейския съюз.автор: Валентина Василева - данъчен консултант

Основна тема: НОРМАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА НЯКОИ КАЗУСИ ЗА КОМАНДИРОВКИ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова Част Втора: В ЧУЖБИНА

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 6/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв