Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  С отделни текстове на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година (Обн. ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.), както и на разпоредби от Постановление № 8 на Министерския съвет за изпълнението на Държавния бюджет за 2015 година (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2015 г.) са формулирани отговорности и задължения, които имат пряко или косвено отношение към данъчно- облагателната и отчетната дейност на предприятията от материалната и бюджетната сфери, по съществените от които са свързани с: РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБАТА, ОТЧЕТЕНА ЗА 2014 ГОДИНА И РЕДА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" Във връзка с годишното счетоводно приключване за 2014 година и данъчно облагане на предприятията, регистрирани с държавно имущество и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала са задължени да прилагат разпоредбата, съдържаща се в чл. 91 на Закона за държавния бюджет за 2015 година, в ал. 1 на който е постановено, че акционерните дружества с над 50% държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или надхвърлил една десета от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2014 г. не правят отчисления за фонд "Резервен". За коректното прилагане на посочената разпоредба от Закона за държавния бюджет е необходимо да се има предвид определението за "Контрол", дефинирано в т. 4.10 от общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, според което това е възможността да се насочва (ръководи) финансово-оперативната дейност на друго предприятие поради притежаването пряко или косвено на повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. В този смисъл трябва да се прилага и разпоредбата на ал. 2 от чл. 91 на Закона за държавния бюджет, по силата на който акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2014 година правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата , необходими за неговото попълване.

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв